แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

พระปลัดสมชาติ ศิริปรีชารักษ์
จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
สุชาติ ใจภักดี

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการดำรงตนแบบวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และ เพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 28 แห่ง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 645 รูป/คน ผู้ศึกษาใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ปัญหาการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก และปัญหาด้านการบริหารจัดการ

2. การดำรงตนแบบวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง

3. แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม/โครงการภายในสถานศึกษา สนับสนุนความร่วมมือจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอก และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

The purposes of this research was to study the problem of promoting democracy, student’s democracy style and the guidelines for promoting democracy in Buddhist Academic Schools in Chiang Mai province. Data collected from 645 administrator, teacher, education officer and student in 28 Buddhist Academic Schools in Chiang Mai province.

Statistical analysis ; frequency, percentage, mean and standard deviation. The research results as follows ;

1. The problem of promoting democracy in Buddhist Academic Schools in Chiang Mai province had 4 items as follows ; officer, budget, material and management.

2. Student’s democracy in Buddhist Academic Schools at a medium level.

3. The guidelines for promoting democracy in Buddhist academic schools had 4 items as follows ; development of teaching and learning process, use the participation in every activities, support the cooperation from person and other organization and provide the knowledge and understanding for everyone.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)