ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้าน เพื่อฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

สุพัตรา เมืองโคตร
อนงค์ศิริ วิชาลัย
สนิท สัตโยภาส

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดนิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้าน เพื่อฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดนิทานพื้นบ้านสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ชุดฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวม 6 เรื่อง เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนดังนี้ เรื่องที่ 1 นิทานเรื่องช้างกับคน เรื่องที่ 2 นิทานเรื่องเมตตาของแม่ เรื่องที่ 3 นิทานเรื่องป่ากว้างช้างไพร เรื่องที่ 4 นิทานเรื่องนกฮูกเจ้าปัญญา เรื่องที่ 5 นิทานเรื่องช้างงาดำตาแดง และเรื่องที่ 6 นิทานเรื่องเจ้ายางเดื่อผู้ปราดเปรื่อง พร้อมกับทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และการเขียน รวม 30 แผน โดยในแต่ละแผนนั้นก็จะมีกิจกรรมการฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งในระหว่างเรียนและหลังเรียนเพื่อนำผลของคะแนนที่ได้ไปหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านเพื่อฝึกทักษะ การอ่านการคิดวิเคราะห์ และการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 82.74/82.81

2. ผลประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดนิทานพื้นบ้าน เพื่อฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.50 และในระดับดี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้าน เพื่อฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.63 และต่ำสุดเท่ากับ 4.44

 

The purposes of this study were to produce and find out the efficiency of the supplementary folk tale books encouraged reading, analytical thinking, and writing skill of Prathomsuksa 3 by using standard scale 80/80, and study effects of using supplementary folk tale books. The Population was 16 Prathomsuksa 3 students in the academic year of 2012 of Bantasongkeaw School under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2. All data was collected through 6 Thai supplementary folk tale books 30 learning plans focused on reading, analytical thinking, and writing skill, and activities developed reading, analytical thinking, and writing skill of Prathomsuksa 3 which were consisted of mid-learning activity, and post-learning activities. All data was found out efficiency scale E1/E2 using standard scale 80/80. The statistical analysis was frequency, percentage, mean, and standard deviation. The findings of the study were as follows :

1. Regarding to the efficiency of the supplementary folk tale books encouraged Reading, Students thinking, and writing skill of Prathomsuksa 3, average of the efficiency was totally equal 82.74/82.81.

2. Regarding to the effects of evaluating skill of reading, students thinking, and writing by using the supplementary folk tale book of Prathomsuksa 3, 10 students could pass evaluating scale in the highest level. Percentage of students was 62.50. 6 students could pass evaluating scale in high level. Percentage of students was 37.50.

3. Regarding to the students’ satisfaction towards learning activities using the supplementary folk tale books encouraged reading, students thinking, and writing skill of Prathomsuksa 3, the highest satisfaction was mean 4.63 and high satisfaction was mean 4.44.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)