ปัจจัยที่ตัดสินใจมาท่องเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

Main Article Content

วนิดา มานะ
ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ี่ตัดสินใจมาท่องเท่ียวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเนื้อหาเชิงปริมาณโดยใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จำนวน 400 คน ปัจจัยที่ตัดสินใจมาท่องเที่ยวในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเรียงลำดับจากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานร้อยละ ผลปรากฏว่า ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความคิดเห็นมากที่สุดคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการจัดการท่องเที่ยว (Programming) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) ปัจจัยด้านหุ้นส่วนหรือพันธมิตรธุรกิจ(Partnership) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Promotion) และสุดท้ายคือปัจจัยด้านราคา (Price)

 

The objective of the study was to the Factors Influencing Decisions of Thai tourists to visit the Royal Park Ratchaphreuk. The researcher conducted a quantitative study. The researching tools were collected using questionnaire by giving through 400 Thai tourists.

The results of the study also show that the most significance comment factor of the tourists were follows 1) the factor of the product 2) the factor of the tourism programming 3) the factor of the staff 4) the factor of the place for selling ticket 5) the factor of the process 6) the factor of the partnership 7) the factor of the sale promotion 8) the factor of the price. These are satisfied in the levels of the scale.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)