การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

ชนิดาภา ปลั่งกลาง
ฐิติรัตน์ มีมาก
ชูศักดิ์ อุดมศรี

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ภาพรวมพบว่า มีระดับการปฏิบัติในการบริหารบุคคลอยู่ในระดับมาก 2) ระดับปัญหาในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 3) ระดับการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแตกต่างกัน ตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล และแตกต่างกันตามลักษณะของโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ระดับปัญหาในการบริหารงานบุคคล ด้านการวางแผนบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการธำรงรักษาบุคลากรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแตกต่างกัน ตามลักษณะของโรงเรียนในด้านระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) จากการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทำให้ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลด้านการวางแผนบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการธำรงรักษาบุคลากร และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

 

The findings revealed that ; 1) In overall, the level of personal management for Educational Opportunity Expansion Schools was at a high level. 2) In overall, the level of problems about personal management for Educational Opportunity Expansion Schools was at a low level. 3) The personal management for Educational Opportunity Expansion Schools was different by the personal factors and was different by the school factor was significantly different at 0.05 levels. 4) The problems of personnel constancy for Educational Opportunity Expansion Schools Province were significantly differentiated at 0.05 levels by the school factors, in the aspect of duration of proceedings the school. 5) After interviewing the school directors working in the Educational Opportunity Expansion Schools, the researcher had known the ways to solve the problems of personal management, in the aspects of personnel planning, personnel development, personnel constancy, and personnel evaluation accordantly with the facts that happened.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)