ภาวะผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม 1

Main Article Content

ณรงค์ฤทธิ์ ทายะ
จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
สุพรชัย ศิริโวหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม 1 ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน เป็นการวิจัยภาคสนามแบบไม่ทดลอง กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม คือ 1) อปท. ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้รับเงินรางวัล ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นบุคลากร 262 คน และประชาชน 400 คน 2) อปท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นบุคลากร 370 คน และประชาชน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์จำแนกประเภท ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 3 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคัลมาตรฐานจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านทักษะในการจูงใจ 2) ด้านวิสัยทัศน์ และ 3) ด้านความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าตัดสินใจ

 

Research on leadership of executives that affects effectiveness of management of the local administrative organizations in upper Northern provinces, group 1 : Chiang Mai, Mae Hon Son, Lampang and Lamphun, is a non-experimental field research. There are 2 samples : 1) members of local administrative organizations which were selected as the local administrative organization with good management which were awarded in fiscal year 2011, as 262 staffs and 400 peoples, 2) members of local administrative organizations which were not qualified to be the local governments with good management in fiscal year 2011, as 370 staffs and 400 peoples. Tool used to collect data is a questionnaire. Data were analyzed using percentage, mean, frequency distribution, standard deviation, and discriminant analysis. The research result revealed that the leadership of executives of local administrative organizations that affects effectiveness of management of the local administrative organizations had 3 aspects ranked by standardized canonical discriminant function coefficients from low to high as follows: 1) skill on motivation, 2) vision and 3) the self-confidence and courage to decide.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)