กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy