กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษบูรณาการบริบทท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy