การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษบูรณาการบริบทท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

สาวิตรี มะดอมะ
ปราณี หลำเบ็ญสะ
จิตรดาวรรณ์ ประดับเพชรรัตน์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษบูรณาการบริบทท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษบูรณาการบริบทท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จำนวน 55 คน ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วงภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษบูรณาการบริบทท้องถิ่น คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษบูรณาการบริบทท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับใหญ่มาก ทั้งนี้ นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พัฒนาการระดับสูง และมีพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์พัฒนาการระดับสูงมาก นอกจากนี้ นักเรียนยังมีความคิดเห็นต่อการใช้ชุดนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษบูรณาการบริบทท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ทุกประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

Anderson, N. (1999). Exploring second language reading: Issues and strategies. Boston: Heinle & Heinle Publishers.

Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Longman.

Andon, P., Maneekosol, C. & Phuvipadawat, P. (2017). Development of English reading comprehension skills through a local content supplementary book for matthayomsuksa 1 students of Thairathwittaya 79 (Ban-Nong-Ab-Chang) School, Chom Thong District, Chiang Mai Province. Ganesha Journal, 13(1), 59-71. [In Thai]

Best, J. W. (1977). Research in education. (3rd edition). New Jersey: Prentice Hall Inc.

Biggs, J. & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university. (4th edition). UK: Open University Press.

Binmadnee, P., Abdulsata, S. & Haji, S. (2018). Study the problem condition and the solution of English studying in the upper secondary Islamic private school students in three southern border provinces. Al-Nur Journal of Graduate School of Fatoni University, 13(2), 25-37. {In Thai}

Brock, M. N. (1990). The case for localized literature in the ESL classroom. English Teaching Forum, 28(3), 22-25.

Brookbank, D., Grover, S., Kullberg, K., & Strawser, C. (1999). Improving student achievement through organization of student learning. TESOL Quarterly, 19(1), 167-168.

Bunparit, C. (2014). Using English tales in EFL classrooms. Journal of Humanities and Social Sciences, 20(1), 185-201.

Bunyakarn, C. (2014). Psychology of reading. (2nd edition). Bangkok: Suweeriyasan. {In Thai}

Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2010). Learning management guideline according to the basic education core curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand. [In Thai]

Carrell, P. (1987). Content and formal schemata in ESL reading. TESOL Quarterly, 21(3), 461-481.

Chanaroke, U. & Niemprapan, L. (2020). The current issues in teaching English in Thai contexts. EAU Heritage Journal, Social Science and Humanity, 10(2), 34-45.

Chidthong, P. & Kosito, P. (2017). The role of teachers in promoting learning skills in the 21st century for Thai graduates. Ganesha Journal, 13(1), 1-11. {In Thai}

Chonburi, I., Panichplinchai, T. & Wibunrangsan, S. (2010). The development of a story activities package enhancing morality and ethics of phrathomsuksa IV students. Journal of Education, Naresuan University, 12(3), 97-112. {In Thai}

Department of Academic Affairs. (2002). Guidelines for foreign language learning management. Bangkok: Printing Press of the Express Transportation Organization of Thailand (ETO). {In Thai}

Dhammasajjakarn, W., Dhammasajjakarn, A., Jeni, Y., Promin, S., Jaroensuk, N. & Hanghon, P. (2019). The problems and encouragement of English teaching and learning in elementary schools of municipality in three southern border provinces. Journal of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus, 30(2), 122-135. {In Thai}

Harwell, J. M. (2001). Complete learning disabilities handbook: Ready-to-use strategies and activities for teaching students with learning disabilities. (2nd edition). US: Jossey-Bass Publishers.

Keshavarzi, A. (2012). Use of literature in teaching English. Procedia Social and Behavioral Sciences, 46, 554-559.

Kottong, K. & Chattiwat, W. (2015). The development of English reading exercises based on Asian folktales through the storyline method for Prathomsuksa six students of Banpao (Samranchaiwittaya) School, Chaiyaphumi Province. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 8(2), 2255-2270. {In Thai}

Lalusama, H. (2019). English learning management using supplementary folk tale books encouraged reading about culture and folk game in 3 southern border provinces. Journal of Educational Technology and Communications, 2(5), 49-62. {In Thai}

Madeeyoh, C. & Charumanee, N. (2013). The use of Islamic context texts to improve Muslim students’ English reading skills. Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University, 5(2), 46-58. [In Thai]

Madoma, S. (2020). The development of English morality tale series in local contexts to improve English reading skills for upper elementary school students in Yala province. Faculty of Education: Yala Rajabhat University. {In Thai}

Ministry of Education. (2008). Basic education core curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand. [In Thai]

Monyanont, P. & Anurit, T. (2019). Storytelling: A method to enhance reading achievement and attitudes toward English reading of Thai primary school learners. Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University, 11(2), 96-123.

Office of the Basic Education Commission. (2019). OBEC policy 2019. Retrieved from https://www.obec.go.th/

wpcontent/uploads/2018/10/OBECPolicy62.pdf. {In Thai}

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). Thailand-country report-PISA 2018 results. Bangkok: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). {In Thai}

Oxford, R. (1993). Instructional implications of gender differences in second/foreign language learning styles and strategies. Applied Language Learning, 4, 66-94.

Panich, V. (2012). Innovative pathway of learning in the 21st century. (4th edition). Bangkok: Sodsri – Saritwong Foundation. {In Thai}

Regional Education Office No.7. (2021). Ordinary National Educational Test Summary Report for the academic year 2021. Yala: Regional Education Office No.7. {In Thai}

Ruamsuk, P., Sasiwongsaroj, K., Doungphummes, N. & Wonggarasin, K. (2015). The development of tales to enhance generosity in children in early childhood. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 8(1), 903-922. {In Thai}

Ruddell, B. R. (2002). Teaching children to read and write: Becoming an effective literacy teacher. (3rd edition). Boston: Allyn and Bacon.

Sakolnakorn, P. N., Churngchaw, C. & Laeheem, K. (2017). Development guidelines for government units to management of English language education in three southern border provinces. Journal of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus, 28(3), 24-36. [In Thai]

Sangkhapinyo, P. (2020). The problem of reading in Thai society: The educational system and supporting factors context. Journal of Humanities and Social Sciences, 12(1), 1-32. {In Thai}

Taylor, E. K. (2000). Using folktales. New York: Cambridge University Press.

Thanompongchart, P. (2019). The development of English achievements and moral of grade 4 and 5 students by using Aesop’s fables and the Cornell note taking method. Faculty of Education: Chulalongkorn University. {In Thai}

Thipakorn, B. (2017). My 2 Satangs: Outcome-based education. Retrieved from https://www.c4ed.kmutt.ac.th/

copy-of-my2satangstqf. {In Thai}

Thongmark, S., Neimted, W., Choosuwan, R. & Sittichai, R. (2018). Looking backwards and forwards of educational quality in three southern border provinces in Thailand. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 5, 186-198. {In Thai}

Wongkaew, J. & Sithsungnoen, C. (2020). The development of English reading comprehension skills by using Collaborative Strategic Reading (CSR) through local information of Kanchanaburi for Prathomsuksa sixth students. Silpakorn Educational Research Journal, 12(2), 189-206. [In Thai]

Zaro, J. J. & Salaberri, S. (1995). Storytelling. Oxford: Macmillan Publishers.