กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ในเขตตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy