แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้

Authors

  • ผศ.ดร.ลินดา ราเต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Keywords:

The Development, Direct sales Channels

Abstract

The purpose this research was to Study the status of development of direct sales for rice, problems and obstacles and to give gidelines for the development of direct sales for rice farmers to consumers in Sisaket provinces (A case study of Thung Kula Ronghai). The Qualitative research used in-depth interview with 45 persons consisted of Stakeholder of community enterprise of rice product group have succeeded. Synthesizing is the development of direct sales for rice farmers and focus group, with 15 persons, and then bringing the results got to check by the method of Quantitative research. From 258 samples by the use of Proportional Stratified Random Sampling and then suggesting the results of data synthesis, with average and standard deviation.

            The results found that, The development of direct sales for rice farmers to consumers namely SLOG Model coming from S: Social; namely building the society, L: Learn; namely learning, O: Organize; namely management and G: Group; namely integration. The results from focus group found that knowledgeable people agree with SLOG Modeland when it is brought to check for assuring the results with samples found that samples agree with the most of all strategies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิตติ สิงห์คำ. (2560, กรกฏาคม 28) ประธานวิสาหกิจุชุมชนศูนย์ส่งเสริมขยายพันธ์ข้าวบ้านมะยาง 69 ม.16 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ. (สัมภาษณ์2)

จีระ กาญจนภักดิ์ และพนอจิต เหล่าพูลสุข. (2541). องค์ความรู้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแบบพอเพียง การ พัฒนา เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง. เอกสารวิชาการ.

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์. (2556). แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่ม ทะเลสาบสงขลา. สงขลา : ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

นิศานาถ บุญโญ. (2548). การศึกษาปัญหาการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายข้าวสาร กรณีศึกษาบริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด. (ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร). กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

มาลิณี ศรีไมตรี และนิภา ชุณหภิญโญกุล. (2559). การพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม. อุบลราชธานี. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

สำนักกรรมาธิการ ๑. (2560). แนวทางการปฏิรูปข้าวอย่างเป็นระบบ. กรุงเทพมหานคร. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2559). โครงการศึกษาการยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวและตราสินค้าเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเชิงพาณิชย์ทั้งใน และต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (2).

ศรินทร์ ขันติวัฒนกุล (2558). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในเขต

จตุจักรเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6 (1), (หน้า 69). มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ.

ชาวนายังประสบปัญหาการขายข้าวเปลือก. (2559, 13 พฤศจิกายน). ออนไลน์ สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จาก http://news.ch3thailand.com/ข่าวด่วน/29539/ชาวนายังประสบปัญหาการขายข้าวเปลือก.html.Berkowiz, E. N., Kerin, R. A., Hartley, S. W., & Rudelius, W. (2000). Marketing. 6th ed.

Boston : McGraw-Hill Companies, Inc.

Churchill, G.A. & Peter, J.p. (1998). Marketing : Creating Value For Customer. 2d ed. Boston :

Mc Gra-Hill Companies, Inc.

Cravens, D.W. (2000). Strategic Marketing. 6th ed. Boston : McGraw-Hill Compaties,

Inc.

Kotler, P. & Keller, K. L. (2009). A Framework for Marketing Management, 4th ed.

NJ : Prentice Hall.

Kotler, P. & Gray A. (2003). Marketing and Introduction. 6th ed. N.J. : Pearson

Education, Inc.

Downloads

Published

2020-09-25

How to Cite

ราเต ผ. . (2020). แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้. SSKRU Research and Development Journal, 6(1), 76–92. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/243585

Issue

Section

Research Articles