Contact

วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
319 ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ
โทรศัพท์ 045-643-600-5 ต่อ 9411 -9412

Principal Contact

ผศ.ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น
Sisaket Rjabhat University
Phone 081-9921600

Support Contact

นายสุรพงศ์ เบ้าทอง
Phone 0897944399