กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย All Online กรณีศึกษา : บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) ร้าน 7 – Eleven สาขาซอยรุ่งประชา

Authors

  • นางสาวรัตนาพร ฤทธิ์ศรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Abstract

The preparation of this cooperative education project in retail business administration. Offer a solution to the problem of All Online sales that are not meeting the goals. with sales of 0.93% compared to store sales The purpose is to allow employees to bring products to sell to customers again. so that employees can know the coordinates of the customer's address for ease of access Customer and shipping is after-sales service. to have systematic data collection Convenient to browse information and to increase the All Online sales of the 7–Eleve store.

             The strategy used to solve this problem is strategy 3, starting with 1. Creating employees to have knowledge and understanding about product sales skills. And sales channels in All Online. 2. Build awareness. Provide customers in 7 – Eleven stores and around 7 – Eleven stores to know All Online services and 3. Create regular customers by tracking sales from regular customers. And remember customer behavior. From the implementation of the strategy to 7 – Eleven stores, DAV (Data Anatomize Visual) has been developed into

          Another platform to develop a system to store sales data with Software: Google Sheet applied. With the process of the shop 7 – Eleven by applying information technology To help in displaying an Application so that users can use it easily and conveniently. So that employees know the information of regular customers Or customers who have purchased products This will give employees the opportunity to open bills and increase sales opportunities again.

Downloads

Download data is not yet available.

References

เมธาพร วสุภัคโภคิน.ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ. พนักงานที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจค้าปลีก.ร้าน 7–Eleven สาขา
ซอยรุ่งประชา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ All Online
รัตนาพร ฤทธิ์ศรี. นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สังกัด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน). (2564). ร้าน 7–Eleven สาขาซอยรุ่งประชา ในโครงการ Potential Projects ‘เถ้าแก่จิ๋ว’
from Strategic Planning.

Downloads

Published

2021-06-30

How to Cite

ฤทธิ์ศรี น. . (2021). กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย All Online กรณีศึกษา : บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) ร้าน 7 – Eleven สาขาซอยรุ่งประชา. SSKRU Research and Development Journal, 8(1), 7–11. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/248648

Issue

Section

Research Articles