การพัฒนาการทำแผนธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเดชาสมงาม

Authors

  • นิศากร สรรพเลิศ
  • อนันตพร พุทธัสสะ

Keywords:

Business plan, Herbal product, Community enterprise

Abstract

This study was aimed to design and promote business plan in order to strengthen local business of Decha Som Ngarm’s herb products. All data had been processed through Political, Economic, Socio-cultural and Technological (PEST) Analysis, Anguliar (1967). Observation and In-depth interview were tools used in this study. The sample group was Decha Som Ngarm’s herb products local business of Moo 8, Tumbon Na Kho, Kuchinarai district, Kalasin province. The local business representatives were interviewed and observed to obtain raw data. Content and Descriptive analysis were used to make the study report as well as SWOT analysis. 10 Successful local herb businesses of Thailand were studied to be a business model. They comprises of 5 businesses that won Prime Minister Herbal Award : PMHA and the other 5 are the best selected local herb businesses. The study reveals that there is a lack of competency and will in doing business plan in Decha Som Ngarm business. From the finding, business plan training session was given to the locals. The training session was designed and adapted from to the study of the 10 successful local herb businesses of Thailand. The problems (mainly in accounting) are identified and solved. Decha Som Ngarm’s representatives were trained to write good business plan. The result was a well-prepared business plan of Decha Som Ngarm that can be used for further business fund raise and increase their potential in challenging themselves for better business opportunity.

Downloads

Download data is not yet available.

References

อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.“วิสาหกิจชุมชน” ปฏิทรรศน์ในการแข่งขันทางธุรกิจ. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 2560 ; 37(2) : 131-150.

ปิยพัทธ์ หีบแก้ว และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนร้านรุ่งตะวันสมุนไพร ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น. 2563 ; 4(2) : 267-280.

กรมส่งเสริมการเกษตร. ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริม

การเกษตร. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 2 มกราคม 2564. จาก http://smce.doae.go.th.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. Factsheet สมุนไพร ประจำเดือนมกราคม 2563. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2563. จาก https://www.ditp.go.th.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

สรรพเลิศ น. . ., & พุทธัสสะ อ. . . (2022). การพัฒนาการทำแผนธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเดชาสมงาม. SSKRU Research and Development Journal, 9(2), 57–73. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/264280

Issue

Section

Research Articles