การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในภาคใต้ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ผู้แต่ง

  • ปัณณ์ณวัสส์ ย่องซี้

คำสำคัญ:

อุทกภัย, อุทกภัยภาคใต้, การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

บทคัดย่อ

          บทความการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในภาคใต้ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอกระบวนการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดการปัญหาอุทกภัยทั้งก่อนเกิดอุทกภัย การจัดการในภาวะอุทกภัย และการฟื้นฟูภายหลังอุทกภัย ทั้งนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยขึ้น และได้พัฒนาจัดตั้งศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะที่ถูกต้อง มีมาตรฐานสากลในการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงเป็นหน่วยงานของกองทัพที่สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อเป็นการบูรณาการในการประสานงานตั้งแต่การเตรียมการ การปฏิบัติขณะเกิดภัยพิบัติ และการฟื้นฟูเยียวยาหลังภัยพิบัติ

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๘, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๘.

สันทัศน์ ชำนาญเวช. (๒๕๖๑). ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย. ใน วารสารทหารพัฒนา (๖๔-๖๗). กรุงเทพฯ: สำนักงานทหารพัฒนา.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม, แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๘, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ๒๕๕๘.

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, คู่มือบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๘, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ๒๕๕๘.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06-05-2021