แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนายทหาร–นายตำรวจปกครอง โรงเรียนเตรียมทหาร

ผู้แต่ง

  • พ.ท.หญิง ระพีพรรณ หาญสกุล สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทหาร กองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร

คำสำคัญ:

แรงจูงใจ, ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยบำรุงรักษา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพแรงจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนายทหาร-นายตำรวจปกครอง โรงเรียนเตรียมทหารและเพื่อเสนอแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของนายทหาร-นายตำรวจปกครอง โรงเรียนเตรียมทหาร โดยใช้ ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two-factors theory) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยดังกล่าว จึงได้ใช้แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ แบบกรณีศึกษา (Case Study Research) เป็นการศึกษาที่มุ่งค้นหากระบวนการ (explore process) ในปรากฏการณ์ที่มีความเฉพาะเจาะจงในเชิงลึก ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายวิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์ นายทหาร – นายตำรวจปกครองและผู้บังคับบัญชา จำนวน ๘ นาย การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากหลายแหล่งข้อมูล กล่าวคือ นายทหาร-นายตำรวจปกครอง และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของนายทหาร-นายตำรวจปกครอง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของนายทหาร-นายตำรวจปกครอง ประกอบด้วย ๑) ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความสำเร็จในการทำงาน และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ ๒) ปัจจัยค้ำจุนหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน แนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนายทหาร-นายตำรวจปกครอง จากการให้ข้อมูลเชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลสำคัญมี ๒ ประเด็นเกี่ยวกับ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนายทหาร-นายตำรวจปกครอง ที่โรงเรียนเตรียมทหารควรให้ความสำคัญ ประกอบด้วย ๑) ความสำเร็จในงาน คือคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนเตรียมทหาร แต่ความสำเร็จในงานไม่ใช่สิ่งที่ทำให้พวกเขาพึงพอใจ ความสำเร็จในงานไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเค้าเกิดความให้ข้อมูลเชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลสำคัญมี ๒ ประเด็นเกี่ยวกับ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนายทหาร-นายตำรวจปกครอง ที่โรงเรียนเตรียมทหารควรให้ความสำคัญ ประกอบด้วย ๑) ความสำเร็จในงาน คือคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนเตรียมทหาร แต่ความสำเร็จในงานไม่ใช่สิ่งที่ทำให้พวกเขาพึงพอใจ ความสำเร็จในงานไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเค้าเกิดความภาคภูมิใจ และ ๒) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของนายทหาร-นายตำรวจปกครองเป็นอย่างมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์,ดร.วิจัยเชิงคุณภาพ ไม่ยากอย่างที่คิด.พิมพ์ครั้งที่ ๗,(กรุงเทพ : บริษัท คอมม่าดีไซน์ แอนด์พริ้นท์ จำกัด, ๒๕๖๐.) หน้า ๑๙๒

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์. เอกสารวิชาการเรื่อง แนวทางการพัฒนากองทัพไทยเพื่อรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐.กรุงเทพฯ : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ, ๒๕๖๑.

สุเทพ เชาวลิต.เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ.นนทบุรี:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗.

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐,ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก,๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑.

กมลพร กัลยาณมิตร. (๒๕๕๙). “แรงจูงใจ ๒ ปัจจัย พลังสู่ความสำเร็จ (TWO POWERFUL MOTIVATION

FACTORS TO SUCCESS)”วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)ปีที่ ๖ฉบับที่ ๓(กันยายน-ธันวาคม)

นันทนพ เข็มเพชร และพบสุข ช่ำชอง. “แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานสายสนับสนุน ในกลุ่มGeneration Y : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม”,วารสารการเมืองการปกครอง.ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑,มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑.

กมล สดมณี. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทหารในสังกัด กรมทหารราบที่ ๒ กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์.วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๑.

นวารา นาคเวก.การศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์.วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕.

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.“รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘”เอกสารรายงานการประเมินตนเอง. ๒๕๕๙.

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.“รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙”เอกสารรายงานการประเมินตนเอง. ๒๕๖๐.

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. “รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”เอกสารรายงานการประเมินตนเอง. ๒๕๖๑.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-08-2021