กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิต เพื่อยกระดับศักยภาพทางการตลาด ผ่านกระบวนการ ABC Model กรณีศึกษา หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่องเที่ยวบ้านปลายบาง อ. ปลายบาง จ.นนทบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy