แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิต เพื่อยกระดับศักยภาพทางการตลาด ผ่านกระบวนการ ABC Model กรณีศึกษา หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่องเที่ยวบ้านปลายบาง อ. ปลายบาง จ.นนทบุรี

ผู้แต่ง

  • ผศ.ดร.กรวิทย์ ไชยสุ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คำสำคัญ:

การตลาด, ABC โมเดล, บ้านปลายบาง

บทคัดย่อ

          แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิต เพื่อยกระดับศักยภาพทางการตลาด ผ่านกระบวนการ ABC Model กรณีศึกษา หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่องเที่ยวบ้านปลายบาง อ. ปลายบาง     จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อพัฒนาการจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนฯ และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านระบบ Digital และ Online ผ่านกระบวนการ ABC model  และเพื่อพัฒนาการนำเทคโนโลยี VR เข้ามาใช้ในการส่งเสริมการตลาดในด้านการท่องเที่ยวแบบ Digital Agritourism ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ธนาคารออมสิน และคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปี 2563 โดยใช้กระบวนการทำงานผ่านระบบ ABC Model และเป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการ (Process Innovation) โดยใช้ ABC model ซึ่งประกอบไปด้วย A (Ago) คือ ก่อน หรือ อดีต, B (Being) คือ ระหว่าง หรือ ปัจจุบัน, C (Continue to the future) คือ หลัง หรือ อนาคต เป็นระบบหรือโมเดลที่แบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน เพื่อที่ผู้บริหาร และทีมงานสามารถวางแผนร่วมกันและเข้าใจในเป้าหมายของการทำงานของแต่ละช่วงเวลาในทิศทางเดียวกัน สามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ถึงแม้อยู่ในสถานณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสามารถนำเอา ABC model ไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงการอื่นๆ ต่อไปได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

ณภัทร ญาโนภาส. (2561). นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล. มหาวิทยาลัยยูนนานประเทศจีน. 1-8.
ภัทรบดินทร สุทธภักดี. (2559). แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนริม กว๊านพะเยา. การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.). (2563). กฎหมายที่เกี่ยวข้อง. สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2563, จากhttps://www.eeco.or.th/th/related-laws
Depa . (2017) . SMEs in Tourism Industry’s Adaption to Digital (Online).
Available:http://www.depa.or.th/en/article/sme-ท่องเที่ยวต้องปรับตัวสู่ดิจิทัล.
Depa. (2017). Civil State+ Smart City, The Center for Sustainably Social Development (Online).
Available: http://www.depa.or.th/th/article/ประชารัฐsmart-city-ศูนย์รวมคนเพื่อพัฒนาสังคม อย่างยั่งยืน.
ELEADER. (2017). Smart Tourism, The Pace of Modern Travel Upgrades (Online). Available:
http://www.theeleader.com/smart-tourism-the-pace-of-modern-travel-upgrades.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2021