กระต่ายเนื้อ: ทางออกยุคเนื้อหมูแพง

ผู้แต่ง

  • กฤษฎา พรหมเวค มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ:

กระต่ายเนื้อ, การจัดการฟาร์ม, การเลี้ยง, เนื้อสัตว์ทางเลือก, สัตว์เศรษฐกิจใหม่

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและค้นหาเนื้อสัตว์ทางเลือกแทนเนื้อหมู จากกรณีที่ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนเนื้อหมูเนื่องจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา อีกทั้งราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาแพงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตเนื้อหมูต้องปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ส่งผลทำให้ราคาของเนื้อหมูมีราคาแพง ผลการศึกษาพบว่ากระต่ายเนื้อถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามการเลี้ยงกระต่ายเนื้อในประเทศไทยยังไม่เป็นที่คุ้นเคยและแพร่หลายนัก ปัจจุบันมีเกษตรกรเลี้ยงกันเพียงไม่กี่ราย ขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อกระต่ายกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงแหล่งที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ ส่งผลให้เนื้อกระต่ายมีราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาด กระต่ายเนื้อจึงนับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจมากในเวลานี้ การเลี้ยงกระต่ายเนื้อมีความน่าสนใจตรงที่การจัดการที่ไม่ยุ่งยาก ลงทุนต่ำ ทำให้ใช้เวลาคืนทุนไม่นาน สร้างกำไรจากการเลี้ยงได้ง่ายและรวดเร็ว การเลี้ยงกระต่ายเนื้อนอกจากจะได้จากเนื้อกระต่ายแล้ว หนังและขนกระต่ายยังนำมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่งด้วย.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barroeta, Ana C. (2007). ‘Nutritive value of poultry meat: Relationship between vitamin E and PUFA’. World’s Poultry Science Journal, Vol. 63, June 2007: p. 277 – 284.

Branco, M., Ferrand, N., and Monnerot, M. (2000). ‘Phylogeography of the European rabbit (Oryctolagus cuniculus) in the Iberian Peninsula inferred from RFLP analysis of the cytochrome b gene’. Heredity. 85: 307–317.

Combes, S. (2004). ‘Valeur nutritionnelle de la viande de lapin’. INRA Productions Animales. 17: 373-383.

Cullere, M. and Zotte. A. D. (2018). Rabbit meat production and consumption: State of knowledge and future perspectives. Meat Science. Volume 143, September 2018, Pages 137-146

Escriba-Perez, C., Baviera-Puig, A., Montero-Vicente, L., and Buitrago-Vera, J. (2019). ‘Children's consumption of rabbit meat’. World Rabbit Science. 27(3): 113 – 122.

FAOSTAT.org (2019). “Countries that Produced the Most Rabbit Meat”. In Rob Cook. (2022). Ranking Of Countries That Produce The Most Rabbit Meat. [Online], Available URL: https://beef2live.com/story-ranking-countries-produce-rabbit-meat-90-213546 [March 20 , 2022]

Fung, Madison (2021). Rabbit Meat in the United States: A look into rabbit meat in the United States. [Online], Available URL: https://storymaps.arcgis.com/stories/b914890 ebf2943648da087025b2a0a26 [March 10, 2022]

Hoffman, L.C., Nkhabutlane, P., Schutte, D.W. and Vosloo, C. (2004). “Factors affecting the purchasing of rabbit meat: A study of ethnic groups in the Western Cape”. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, 32 (2004), pp. 26-35.

Ibtissem, Sanah, Boudjellal, Abdelghani and Becila, Samira (2022). ‘Descriptive analysis of rabbit meat marketing parameters in the north-east of Algeria’. World Rabbit Science 30 (2): 163 – 180.

Iwuoha, John-Paul. (2014). ‘Rabbit Farming – 3 Amazing Success Stories and Everything You Need To Know About This Lucrative Business’. [Online], Available URL: https://www. smallstarter.com/get-inspired/rabbit-farming-in-africa-opportunities-and-success-stories/ [March 21, 2022]

Iwuoha, John-Paul. (2016). ‘The Top 8 Meats That Will Make More Millionaires in Africa over the next 30 years’. [Online], Available URL: https://www.linkedin.com/pulse/top-8-meats-make-more-millionaires-africa-over-next-30-iwuoha [March 21, 2022]

Kovitvadhi, A., Sanyathitiseree, P., Gasco, L. and Rukkwamsuk, T. (2016). ‘Meat rabbit production in Central, Western and Eastern Thailand: Social network and current status’. Proceeding in the 11th World rabbit congress, Qingdao, China, 15-18 June 2016: 403.

Lebas, François. (2009). ‘Rabbit production in the World, with a special reference to Western Europe: Quantitative estimation and Methods of production’. Conference for promotion of rabbit production in Russia, Kazan, 30 October 2009: An initiative of the WRSA Russian Branch [Online], Available URL: http://www.cuniculture.info/Docs/ Documentation/Publi-Lebas/2000-2009/2009-Lebas-KAZAN-Production-of-Rabbit.pdf [March 10, 2022]

Lebas, François.(2020) "Biologie du lapin" translated from French by Cathy R. Martin and Joan M. Rosell. [Online], Available URL: http://www.cuniculture.info/Docs/Biologie/Biology-English/Biology-Eng-01.htm [March 10, 2022]

Leroy, Frédéric and Petracci, Massimiliano. (2021). “Rabbit Meat: A Valuable Source of Nutrition or Too-Cute-to-Eat?” World Rabbit Sci. 2021, 29: 239-246.

Li, S., Zeng, W., Li, R., Hoffman, L. C., He, Z., Sun, Q., and Li, H. (2018). ‘Rabbit meat production and processing’. China Meat Sci. 2018 Nov;145: 320 – 328.

Petracci, M. and Cavani, C. (2013). ‘Rabbit Meat Processing: Historical Perspective to Future Directions’. World Rabbit Sci. 21: p.217-226

Schönfeldt, H.C. and Gibson, N., (2008). ‘Changes in the nutrient quality of meat in an obesity context’. Meat Science. 80 (2008): 20-27.

The Science Agriculture. (2021). “10 World’s Largest Rabbit Meat – Producing Countries.” [Online], Available URL: https://scienceagri.com/10-worlds-largest-rabbit-meat-producing -countries/ [March 20, 2022]

Trocino, A., Cotozzolo, E., Zomeño, C., Petracci, M., Xiccato, G., & Castellini, C. (2019) ‘Rabbit production and science: the world and Italian scenarios from 1998 to 2018’, Italian Journal of Animal Science, 18:1, 1361-1371.

WHOLEY. (n.d.) Rabbit Meat Health Benefit Guide [Online], Available URL: https://wholey. com/ rabbit-meat-health-benefit-guide/ [August 10, 2022]

Yonhap News (2021). ‘North Korea Orders State Firms to Raise Rabbits For Public Meat Stocks At Their Expense’. [Online], Available URL: https://www.rfa.org/english/news/korea/ rabbits-02222021205951.html [August 10, 2022]

Zoltan, J., Karoly, B., Marta, P., Istvan, P. Z. and Laszlo, M. (2017). ‘Global Rabbit Meat Production with a Special Focus on the Role of China’. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL.XIX (3): 31 – 36.

Zotte, A. D. (2014). ‘Rabbit Farming for Meat Purpose’. Animal Frontiers. October 2014. Vol.4, No. 4.: pp. 62 - 67

Zotte, A. D. and Szendrő, Z. (2011). ‘The role of rabbit meat as functional food’. Meat Science. Volume 88, Issue 3, July 2011, Pages 319-331

Zotte, A. D.. (2002). ‘Perception of rabbit meat quality and major factors influencing the rabbit carcass and meat quality’. Livestock Production Science. Volume 75, Issue 1, May 2002, Pages 11-32.

เกษตรกรก้าวหน้า (2014)“กระต่ายเนื้อ” สัตว์เศรษฐกิจน่าสนใจ เลี้ยงง่าย โตไว กำไรดี. [Online], Available URL: https://www.facebook.com/agriculturemag/posts/773869675983961/ [March 10, 2022]

เชษฐา สาริบุตร (2553). ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อการบริโภคเนื้อกระต่าย.วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เยาวมาลย์ ค้าเจริญ. (2546). การผลิตกระต่าย. พิมพ์ครั้งที่ 2. (ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา).

ไทยพีบีเอส, (2565). “ขยายตลาดกระต่ายดำภูพาน สร้างรายได้เกษตรกร” [Online], Available URL: https://news.thaipbs.or.th/content/312872 [March 10, 2022]

ไทยรัฐออนไลน์, (2563). เปิดตัว "กระต่ายดำภูพาน" หวังเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ เลี้ยงง่าย ราคาดี”. [Online], Available URL https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1775786 [March 10, 2022]

กรมปศุสัตว์ (2544). การเลี้ยงแพะ. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด).

กรุงเทพธุรกิจ. (2565). “หมูแพง” ทางเลือกใหม่กิน “หมูจำแลง” (หมูอวตาร) อร่อยแถมได้สุขภาพดี. [Online], Available URL: https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/983260 [March 10, 2022]

กษมา ตั้งมุททาภัทรกุล, (2563). คู่มือปฏิบัติงาน การจัดการและการเลี้ยงกระต่าย. (ขอนแก่น: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น).

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (2531). การเลี้ยงกระต่ายเนื้อ. (นครปฐม: ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน). 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2531

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ. (2565) อ้างถึงใน “วิกฤติหมูแพง ลากยาวเป็นปี กระทบคนไทยถ้วนหน้า จนลงทั้งแผ่นดิน”. ไทยรัฐออนไลน์. [Online], Available URL: https://www.thairath.co.th/scoop/infographic/2292828 [March 10, 2022]

สุคีพ ไชยมณี. (2555). “กระต่าย”. องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) [Online], Available URL: https://web2012.hrdi.or.th/knowledge/ detail/1602/กระต่าย/ [March 10, 2022]

สุพัฒน์ เอี่ยมสอาดและภูษณิศา กาญจนโกมล. (2564). ศึกษาการผลิตแพะเนื้อในจังหวัดนครปฐม. [Online], Available URL: https://pvlo-npt.dld.go.th/webnew/images/stories/research/2564_ research/ 002_Research_Goat. pdf [August 10, 2022]

อรรถวิทย์ โกวิทวที, พิพัฒน์พงษ์ จันทร์แดง, ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, สุวิชา เกษมสุวรรณ และธีระ รักความสุข. (2562).“การศึกษาเครือข่ายและอุปสรรคในการผลิตกระต่ายเนื้อในประเทศไทย”. สัตวแพทย์มหานครสาร. 2562. 14 (2): 115-127.

อัสมา สรรพโรจน์พัฒนา (2533) ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตกระต่ายเนื้อ เพื่อการค้า. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-08-2022