พร้อมเพื่อรบ : ทหารเรือในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง

  • นาวาโทหญิง โสภิดา ล่อใจ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

คำสำคัญ:

ราชนาวีไทย, กองทัพเรือไทย, จังหวัดชายแดนภาคใต้, การรบ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของทหารเรือในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. ผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ 3.  การปรับตัวและแนวทางการเตรียมความพร้อมของทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า  

  1. สภาพการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญคือ 1) ด้านความเป็นอยู่ 2) ด้านการปฏิบัติงานและ 3) อันตรายจากการปฏิบัติงาน
  2. ผลกระทบของการปฏิบัติหน้าที่ 1) ผลกระทบต่อสุขภาพคือ ผลกระทบทางร่างกายและสุขภาพจิต กระทบทางร่างกาย คือ การปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยและ เสี่ยงต่ออันตราย มีโอกาสเผชิญกับภัยคุกคามต่างๆ เช่น เสียงดัง  อุณหภูมิอากาศที่สูง หรือต่ำเกิน ภัยจากสารเคมี ผลกระทบต่อสุขภาพจิต ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก เช่น การลาดตระเวนในสภาพอากาศที่ร้อน  และในที่มืดมองเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัด และสิ่งกระทบกระเทือนต่างๆ  ปัจจัยภายใน เช่น ความรู้สึกนึกคิด, ความรู้สึกโดดเดี่ยว, ความรู้สึกเหงา, ความเชื่อมั่นในตนเองต่ำ, ความรู้สึกสิ้นหวัง, การแยกจากครอบครัว, ความรู้สึกเสียใจเมื่อผู้ร่วมงานหรือคนรู้จักเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางบวก คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้รับสวัสดิการ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ และการได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ผลกระทบทางลบ คือ มีค่าใช้จ่ายสูงในการกลับไปดูแลครอบครัวในช่วงเวลาพัก  และผลกระทบทางสังคม พบว่ามีผลทั้งทางบวกและทางลบ ผลกระทบทางบวก คือ การได้รับประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน  ทำให้ครอบครัวได้รับการดูแลจากหน่วยงาน ผลทางลบ คือ อุปสรรคในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น การผลัดเปลี่ยนบุคคลากรทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ขาดความชำนาญและยังไม่คุ้นเคยกับพื้นที่
  3. การปรับตัว ประกอบด้วย 4 ด้าน คือการปรับตัวทางด้านสรีระ ด้านอัตมโนทัศน์  ด้านบทบาทหน้าที่ และ ด้านการพึ่งพาระหว่างกัน   การเตรียมความพร้อมประกอบด้วย  1) การเตรียมความพร้อมด้านความรู้วัฒนธรรมในพื้นที่และความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางทหาร  2) การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลประกอบด้วย การเตรียมด้านร่างกาย   การเตรียมการด้านจิตใจ 3) การเตรียมการด้านความรู้ส่วนบุคคล  4) การเตรียมทัศนคติในการทำงาน และ 5) การจัดการเกี่ยวกับครอบครัวและเอกสารส่วนบุคคล  

References

กรมแพทย์ทหารเรือ.(2556). ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตและยาเสพติดสำหรับกำลังพลสายแพทย์. กรุงเทพฯ: เอกสารการสอน.

กองทัพเรือ. (2552). แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 2553-2556. วันที่ค้นข้อมูล 1 กุมภาพันธ์ 2565, เข้าถึงได้จาก http://www.navy.mi.th/ncd/main/knowledge/store_knowledge/p181209111635.pdf.

ขจรศักดิ์ อินทเนตรและปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์.(2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความเครียดของพลทหารกองประจำการใหม่หน่วยทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารพยาบาลทหารบก, 21(2), 231-240.

เด่นเดชา ประทุมเพ็ชร. (2544). สุขภาพจิตในกองทัพเรือ. วารสารนาวิกศาสตร์, 48(12), 47-51.

จีรพรรณ ชีรานนท์ และคณะ. (2545). รายงานการวิจัยทางการคลังเพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชายฝั่งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชนันรัตน์ ชุดไธสง .(2559) . การปรับตัวของประชาชนในเหตุการณ์ความไม่สงบเขตพื้นที่เซฟตี้โซน ถนนรวมมิตร จังหวัดยะลา. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ชิดชนก ชัยธนามี. (2552). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกำลังขวัญในการปฏิบัติงานราชการสนาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (ค่ายนเรศวร) กรณีศึกษา กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ. สังคมสงเคราะห์ศาตรมหาบัณฑิต, หมวดวิชาการปฏิบัติงานตรง, ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ประเวศ วะสี. (2543). สุขภาพในฐานะอุดมการณ์ของมนุษย์. กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ.

วราคม ทีสุกะ. ( 2527). สังคมวิทยาเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพ : โรงพิมพ์มิตรสยาม.

วีระ เขื่องศิริกุล. (2554). จิตเวชศาสตร์ทหาร. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 56(4), 339-344.

สนธยา พลศรี. (2541). สังคมวิทยาเบื้องต้น. สงขลา: สถาบันราชภัฏสงขลา.

สกุลกาญจน์ นิยมพลอย. (2564). กรอบแนวคิดความมั่นคงของชาติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบก. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. 8(2564), 50-63.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2554). เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ.2554. กรุงเทพฯ: สำนักสถิติพยากรณ์.

อภินันท์ แจ่มแจ้ง. (2553). การพัฒนาสมรรถนะและตัวชี้วัดของอาสาสมัครทหารพรานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์.

Dawis, R.V. (1994). The Minnesota Theory of Work Adjustment. The Major Theories of Career Development, Choice, and Adjustment. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Kammeyer – Mueller ; & Wanberg. (2003). Unwrapping the Organization entry Process: Disentangling Multiple Antecedents and Their Pathways to adjustment. Journal of apply psychology., 88(5). 779 – 794.

Roy, C (1984). Introduction to nursing: An adaptation model (2nd ed.) . Englewood Cliffs, NJ: Prentice – Hall.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-08-2022