รูปแบบความจงรักภักดีของลูกค้าธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Authors

  • ธณษ์วรรณ ร่างใหญ่ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Keywords:

Customer loyalty, Hotel, Bangkok Metropolis, Perimeters

Abstract

The objectives of this research are to 1) study the service quality has an effect on customer loyalty of hotel business in Bangkok Metropolis and Perimeters.  2) study the  service quality has a effect on customer satisfaction of hotel business in Bangkok Metropolis and Perimeters. 3) study the customer satisfaction has a effect on customer loyalty of hotel business in Bangkok Metropolis and Perimeters. 4) study the customer experience management has a effect on customer loyalty of hotel business in Bangkok Metropolis and Perimeters.  5) study the customer experience management influences customer satisfaction of hotel business in Bangkok Metropolis and Perimeters.  6) study the customer relationship management has an effect on customer loyalty of hotel business in Bangkok Metropolis and Perimeters. 7) study the customer relationship management   has an effect on customer satisfaction of hotel business in Bangkok Metropolis and Perimeters.  Finally, the research considers 8) to propose model of loyalty model of hotel business customer in Bangkok Metropolis and Perimeters. This study used quantitative and qualitative research methods. The research question is examined using a sample of the businessmen, Thai tourists, and foreign tourists who used hotels, which are more than 300 rooms in Bangkok Metropolis and Perimeters.  The total sample size was 550 people. The instrument of this research was questionnaires with the accuracy and the reliability of 0.95 to analyze the data and statistical analysis including percentage,  arithmetic mean, frequency, and standard deviation. The statistic and inferential statistics include correlation, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity and structural equation analysis.  The key findings include a service quality was indirect relationship on customer loyalty and customer satisfaction has mediating effect on the relationships between service quality and customer loyalty. Service quality has positive affect and direct relationship on customer satisfaction. Customer satisfaction has positive relationship and has significant impact on customer loyalty. The customer experience management has positive affect and has direct relationship on customer loyalty. The customer experience management has positive affect and direct relationship on customer satisfaction. The customer relationship management has also positive affect and direct relationship on customer loyalty. The customer relationship management has positive affect and direct relationship on customer satisfaction. The causal model for loyalty model of hotel business customers in Bangkok Metropolis and Perimeters, shows the factors that effect to customer loyalty of hotel customer which more than 300 rooms in Bangkok Metropolis and Perimeters are service quality, customer experience management and customer relationship management. The following results also consistent with the previous findings of the qualitative interviews.

References

สุรีย์ เข็มทอง และ อาทิตย์ ไวทยะพันธ์. (2553). “ การวัดคุณภาพการบริการของเซอร์วิสอพาร์ต
เม้นท์ในกรุงเทพมหานครโดยการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ”. วารสาร การจัดการสมัยใหม่, ปีที่ 8 ฉับบที่ 2. หน้า 95-109. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Babin, B. J., Lee. Y. K., Kim, E.J. and Griffin, M. (2005), “Modeling consumer satisfaction and
word-of mouth: restaurant patronage in Korea”, Journal of Service Marketing, Vol. 19 No. 3 pp. 133-139
Brunner, T. A., Stocklin, M. and Opwis, K. (2008), “Satisfaction, image and loyalty : new
versus experienced customers”. European Journal of Marketing, Vol. 42 No. 9/10. pp 1095-1105.
Jain, R. and Bagdare, S. (2011), “Music and consumption experience : a review”, International
Journal of Retail & Distribution Management , Vol. 39 No. 4, pp. 289-302.
Kabadayi, S. and Gupta, R. (2011), “Managing motives and design to influence web site
revisits”, Journal of Research in Interactive Marketing, Vol. 5 No. 2/3, pp. 153-169.
Luck, D. and Lancaster, G. (2003). “E-CRM : customer relationship marketing in the hotel
industry”. Auditing Journal. Vol. 13 No. 3, pp. 213-231.
Lee, M. S., Hsiao, H. D. & Yang, M. F. (2010), “The study of the relationships among
experiential marketing, service quality, customer satisfaction and customer loyalty”, The International Journal of Organizational Innovation, pp 352-378.
Lovelock, C. and Wirtz, J. (2007). Service marketing: people, technology, strategy, seventh
edition; Prentice Hall.
Markovic, S., Raspor, S. and Segaric, K. (2010). “Customer satisfaction and customer loyalty
measurement in hotel settings : an empirical analysis”. Tourism & Hospitality
Management. pp. 125-137.
Moriarty, J., Jones, R., Rowley, J. and Kupiec-Teahan, B. (2008). “Marketing in small hotel : a
qualitative study”. Marketing Intelligence & Planning. Vol. 26 No. 3, pp. 293-315.
Polyorat, K. and Sophonsiri, S. (2010). “The influence of service quality dimensions on
customer satisfaction and customer loyalty in the chain restaurant context : A Thai case”. Journal of Global Business and Technology. Vol. 6 No. 2, pp 64-76.
Siddiqi, K. O. (2011). “Interrelations between service quality attributes, customer
satisfaction and customer loyalty in the retail banking sector in Bangladesh”. International Journal of Business and Management. Vol. 6 No. 3, pp. 12-36.
Slatten, T., Mehment, M., Svensson, G. and Svaeri S. (2009), “Atmospheric experiences that
emotionally touch customers A case study from a winter park” Managing Service
Quality, Vol. 19 No. 6, pp.721-746.
Wu, Y. W., Shin, His-An. And Chan, Hui-chun. (2008). “A study of customer relationship
Management activities and marketing tactics for hypermarkets on membership behavior”. The Business Review, Cambridge. Vol. 10 No. 1, pp. 89-95.

Downloads

Published

2017-07-26

How to Cite

ร่างใหญ่ ธ. (2017). รูปแบบความจงรักภักดีของลูกค้าธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 41–51. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63817

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)