การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Authors

  • คนึงนิจ พลเสน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Keywords:

coaching skills to solve math problems, Process of solving mathematical problems

Abstract

 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) ศึกษาผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดำเนินการในรูปแบบของวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 30 คน เป็นการเลือกมาแบบเฉพาะเจาะ จงจากนักเรียนในชั้นเรียนที่ผู้วิจัยทำการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2) แบบทดสอบทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใช้เวลาทดลองสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน

            ผลการศึกษาพบว่า  

            ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่า แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อยู่ในระดับดีมาก และการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนมากกว่าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน

References

กุหลาบ สีชาลี. (2556). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ.
หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ทิตติยา ฤกธิ์โต. (2553). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง การบวกและการลบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา.
วิทยาลัยเทคโนโลยพี ณชิยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
บุษบงศ์ รักเรียน. (2533). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมผู้นำ ด้านมนุษยสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยวิธีสอนกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และวิธีสอนตามคู่มือครู. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
Poya. (1957). How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. New York: Doubleday and Company Garden City.

Downloads

Published

2017-07-26

How to Cite

พลเสน ค. (2017). การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 170–175. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64111

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)