ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อของที่ระลึก ของสโมสรวอลเลย์บอลสุพรีมชลบุรี

Authors

  • อุทัยวรรณ แก่นสิงห์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Keywords:

Marketing Mix, Consumer Behavior to Buy Souvenir, Volley Ball Club

Abstract

The primary purpose of this study is to determine factors of marketing mix effecting consumer behavior to buy souvenir from Supreme Cholburi Volley Ball Club. The samplings were 385 sport fans who came to watch Supreme Cholburi volley ball games by using a check list and rating scale questionnaire as a tool. Statistical application used for this study were percentage, mean, standard deviation, Chi-Square, and multiple regression analysis.

                On the basis of the results of this study, it can be concluded that most of respondents were males, age between 21-30 years old, single marriage status, work for private corporations, average monthly income between 15,000-20,000 baht, total expenses for 1-2 pieces of souvenir between 1,000-1499 baht monthly, and bought team sport shirts which influenced by friends decision. The average opinions on factors of marketing mix effecting customer behavior to select sport souvenir from Supreme Cholburi Volley Ball Club were at high level when considered every aspects.  The hypothesis testing revealed that the factor of personal different as gender would not affect consumer behavior on buying souvenir from Supreme Cholburi Volley Ball Club, but factor of personal different as age, marriage status, income, occupation, would affect consumer behavior on buying souvenir from Supreme Cholburi Volley Ball Club at a statistically significant at 0.05 level.

                Recommendations from this study were administrative officers of Supreme Cholburi Volley Ball Club should develop souvenir products, sale promotion, appropriate prices, convenient of channel of distribution, e-commerce, attractive display items to motivate consumers to purchase souvenir items.  

References

กิตติคุณ บุญเกตุ. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
กุลวดี คูหะโรจนานนท.์ (2545). หลักการตลาด. ปทุมธานี: สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์.
จิราภรณ์ ขาวศรี. (2556). พฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง. วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556).
ณัฐนรี ตั้งตระกูล. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทไม้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาบ้านหัวดง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม และท่องเที่ยว คณะ บริหารธุรกิจเศรฐศาสตร์และการสื่อสาร.
ธนิน ไตรรักษ์. (2554). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์แมนยูช็อปของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร . สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี.
นารีรัตน์ ฟักเฟื่องบุญ. (2554). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในศูนย์ จำหน่าย เอส บี ดีไซน์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วิไลวรรณ ศิริอำไพ. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุทัยธานี. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546). การวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงแห่งโลกธุรกิจ.

Downloads

Published

2017-08-09

How to Cite

แก่นสิงห์ อ. (2017). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อของที่ระลึก ของสโมสรวอลเลย์บอลสุพรีมชลบุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 52–61. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64247

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)