การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสำนักงาน

Authors

  • ธงชัย ทองมา สาขาวิชาการจัดการ

Keywords:

Facility Management, Office Building, Risk, Indicators

Abstract

This Paper aimed at (1) studying reviewed risk indicator for Facility Management Office Building. With the application of technical research papers, literature synthesis, network data and future research techniques. (2) at developing criteria to assess the risk of Facility Management Office Building and by reviewing of the literature involvement by using the application program (PAJEK) network linking with distance ignorance with main elements and subcomponents of the risk indicators. As for preliminary knowledge about framework in order to strive for the development of risk assessment criteria for Facility Management Office Building, development trends of the risk assessment on the Facility Management Office Building by studying the Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR. Round 1 and Round 2 included 17 persons are applied with specialists in Facility Management Office Building. The result of research is composed the 6 aspects 1) Risk for Technology 2) Risk for Quality Control 3) Risk for Management 4) Risk for Handover 5) Risk for Safety 6) Risk for Operation. Among high competition and demand-driven organization with a mission to survive, grow and perform further business with stability and sustainability, all the elements are very important for government and private sector organization   which is its advantages of risk management and interest of the management to Facility Management office building for efficiency and effectiveness management.

References

เจริญ เจษฎาวัลย์. (2546). การบริหารความเสี่ยง. กรุงเทพมหานคร: พอดี.
เจนเนตร มณีนาค และคณะ. (2548). การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจากหลักการสู่ภาคปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: บริษัทไฟนอลการพิมพ์จำกัด.
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. (2550). การบริหารความเสี่ยง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัทออฟเซ็ทครีเอชั่นจำกัด.
ธงชัย ทองมา. (2553). “การบริหารทรัพยากรกายภาพอาคารสานักงานให้เช่าระดับ เอ: กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้เช่า จำนวน 15 อาคาร ในบริเวณศูนย์กลางเขตธุรกิจกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธงชัย ทองมาและพิทักษ์ ศิริวงศ์. (2557). “วิถีชีวิตและคุณภาพชีวิต ในการทำงานของพนักงานช่างประจำอาคาร อาคารสำนักงานให้เช่าระดับเอ ในบริเวณศูนย์กลางเขตธุรกิจกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาอาคารอับดุลราฮิม.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 7, 1 (เดือนมกราคม- เมษายน): 293.
ธงชัย ทองมาและประสพชัย พสุนนท์. (2557). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ การบริหารทรัพยากรกายภาพ: อาคารสำนักงานให้เช่าระดับ เอ ในบริเวณศูนย์กลางเขตธุรกิจกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาอาคารอับดุลราฮิม.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 7, 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม): 15.
ธงชัย ทองมาและธีระวัฒน์ จันทึก. (2558). “การบริหารจัดการความเสี่ยงกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง: องค์การในยุคโลกาภิวัฒน์.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 8, 3 (เดือนกันยายน – ธันวาคม).
ธงชัย ทองมาและธีระวัฒน์ จันทึก. (2559). “วิธีการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงด้วยแนวทางการจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสำนักงานเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 9, 1 (เดือนมกราคม – เมษายน).
ธรรญา สุขสมัย. (2552). “การบริหารความเสี่ยงขององค์กรแบบบูรณาการ.” เอกสารในการอบรมเชิงปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 12-13 มิถุนายน.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2545). การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพการบริหารและการจัดการเขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ธารอักษร.
ประชุม รอดประเสริฐ. (2539). การบริหารโครงการ. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: เนติกุลการพิมพ.
วิริยะ รัตนสุวรรณ. (2544). “ลดความสูญเสียด้วยการบริหารความเสี่ยง.” วารสาร Productivity world. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
รัตนะ บัวสนธ์. (2550). ทิศทางและอาณาบริเวณการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2554). ทฤษฏีการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง. (2550). คู่มือธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.
สุพจน์ โกสิยะจินดา. (2541). การประเมินความเสี่ยงของโครงการคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท.
เสริชย์ โชติพานิช. (2553). การบริหารทรัพยากรกายภาพหลักการและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสริชย์ โชติพานิช. (2541). “การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานที่.” วารสารสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (อาษา) 03, 41 (ฉบับพิเศษงานสถาปนิก): 50-60
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2554). “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)” 26 ตุลาคม.
ผดุงชัย ภู่พัฒน์ (2551). การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมิน. ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินและการจัดการโครงการประเมิน หน่วยที่ 4 หน้า 169-189 นนทบุรี บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อมร มะลาศรี. (2554). “การพัฒนารูปแบบการประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ.” ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อุทุมพร จามรมาน. (2544). การวัดและประเมินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟันนี่พับพลิชชิ่ง.
Alkin, M. C., and Carden, F. (2012). Evaluation Roots: An International Perspective. Journal of MultiDisciplinary Evaluation, 8(17), 102-118.
Broder, J.F. (2006). Risk Analysis and the Security Survey. 3rdEdition. United States of America: Elsevier Inc.
Brumale, S. and J. McDowall. (1999). “Integrated Management Systems.” The Quality Magazine. 8 (1): 52–58.
Denyer J.C. (1997). Office Management. 5thEdition. London: The English Language Book Company and Macdonald & Evens Ltd.
George R. Terry. (1960). Principle of Management. Home Wood Illionis: Richard D. Irwin.
Grose, V. L. (1987). Managing risk. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Gray, C.F. and E.W. Larson. (2006). Project Management. 3rd Edition. Singapore: McGraw-Hill Companies, Inc.
Jackson, J., N. Allum and G. Gaskell. (2006). “Bridging Levels of Analysis in Risk Perception Research : The Case of the Fear of Crime.” Forum: Qualitative Social Research.7 (January): 20.
Jo Allen, D.C., et al. (1998). Office Development Hand Book. ULI: Urban Land Institute.
Johnstone, J.N. (1981). Indicators of Education Systems. London: The Ancho Press, Tiptree Essex.
Jones H.E. and Long D.L. (1996). Principles of insurance: life, health and annuities. U.S.A.: Arcata Graphics.
Keeling, Lewis, B. & Kallaus, Norman, F. (1996). Administrative Office Management. 11th Edition., Cincinnati, Ohio: South-Western Education Publishing.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2010). Oxford: Oxford University Press.
Scriven, M. (1967). The Methodology of Evaluation. AERA. Monograph Series in Curriculum Evaluation. No 1. Chicago: Rand McNally.
Smith, P. and G. Merrit. (2002). Proactive Risk Management: Controlling Uncertainly in Product Development. Proactive Risk Management. unpaged: June.
Quible, Z.K. (1996). Administrative Office Management: An Introduction. 6th Edition. New Jersey: Prentice Hall.Inc.
Trieschmann J.S., R.E. Hoyt and D.W. Sommer. (2005). “Risk Management and Insurance.” Newport News. unpaged: January.
Victor, Jupp. (2006). The SAGE Dictionary of Social Research Methods. London: SAGE Publications.
Zio, E. (2006). An Introduction to The Basics of Reliability and Risk Analysis. London: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Downloads

Published

2017-07-26

How to Cite

ทองมา ธ. (2017). การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสำนักงาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 128–150. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64397

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)