ละครดึกดำบรรพ์เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศูรปนขาตีสีดา

Authors

  • ขวัญฟ้า ศิวิจารย์ นาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • จินตนา สายทองคำ สายทองคำ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Keywords:

Lakhon Deuk Dum Ban, the Ramaktien, Surpanaka Tee Sita

Abstract

The purposes of this research were to study: 1) This research finds that the episode of Surpanaka in the Ramakien Lakhon Deuk Dum Ban (opera oriented dance drama) was composed by His Royal Highness Prince Narissaranuwattivongse according to the English version of the Indian Ramayana (Adhyatma Ramayana). Surpanaka is one of the most significant characters in both the Ramayana (Indian version) and the Ramakien (Thai version). The Indian Ramayana was aimed for praying and worshipping, whereas the Thai Ramakien was composed for performing. 2) Lakhon Deuk Dum Ban was originated in the reign of King Rama V who performed, danced, sang, and dressed up in khon costumes. It evolved from a concert performance, a story concert, and a tableau vivant.  3) The dramatic element of Surpanaka consists of Thai classical dance movements. This role has two characters, an ogress and a disguised ogress. The dance movements are quite strong and are presented in an unladylike manner.

References

จิรัชญา บุรวัฒน์. (2551). หลักการแสดงของนางศูรปนขาในละครดึกดำบรรพ์เรื่องรามเกียรติ์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบันฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา. (2507). ตำนานละครอิเหนา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ปพิศนาคะการพิมพ์.
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา. (2506). ชุมนุมบทละครและบทคอนเสิต. กรมศิลปากร. กรุงเทพฯ: ศิวพร.
ประเมษฐ์ บุญยะชัย. (2556). ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. สัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2556 .
ประเมษฐ์ บุญยะชัย. (2559). ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. สัมภาษณ์ 16 มีนาคม 2559.
พัชรวรรณ ทับเกตุ. (2540). หลักการแสดงของนางเกศสุริยงแปลงในละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบันฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
รัจนา พวงประยงค์. (2559). ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร.
ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปะการแสดง) สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2556, 5 มกราคม 2559. 24 มีนาคม 2559.
ราเมศ เมนอน. (2551). รามายณะ. กรุงเทพ : เมืองโบราณ.
ศรีสุรางค์ พูนทรัพย์และสุมาลย์ บ้านกล้วย. (2524). ลักษณะความเป็นมาและพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์เปรียบเทียบกับตัวละครในรามายณะ. กรุงเทพฯ. สถาบันไทยคดีศึกษา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Downloads

Published

2017-08-08

How to Cite

ศิวิจารย์ ข., สายทองคำ จ. ส., & ถมังรักษ์สัตว์ พ. (2017). ละครดึกดำบรรพ์เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศูรปนขาตีสีดา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 241–252. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66602

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)