ธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ

Authors

  • อนันยา พลจันทร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

Keywords:

Good Governance, Promotion and Transference, The Judgments of the Supreme Court

Abstract

The purposes of this research were to study: 1 ) to study the practice and implementation of good governance during the process of promotion and transference in the Royal Thai Police Department. 2 ) to study and examine verdicts from the Supreme Administrative Court and to see whether they can literally reinforce good governance principle and recommend potential best methods for implementation. The methodology is a qualitative research which is in-depth

interviews. The 4 interviewees are the police officers in Royal Thai police and The police commission.   This study has 56 interviewers.

The results were as follows:

1) Most of the interviewees understand that ‘Good Governance’ is a universal principle, which must be applied when it comes to internal administration in any organization. They can also prioritize those foundations respectively: Rule of Law(s), Ethics and Transparency are the most important three foundations to be implemented when it comes to promotion and transference process. Participation, Accountability and Value for Money are ranked with lesser importance.  From their experiences being promoted and transferred, they found that good governance is rarely implemented and enforced.

2)  The verdicts from the administrative court can reinforce good governance during the process of promotion and transference. This is because those verdicts could not be reached in a timely fashion. Even though the verdicts were in favor of litigants, their commanders remained indifferent and inactive in providing proper treatment due to the fact that there are no penalties or legal punishment for them. The verdicts from the administrative court can reinforce good governance during the process of promotion and transference.: Rule of Law(s), Ethics and Transparency.

Author Biography

อนันยา พลจันทร์, สาขารัฐประศาสนศาสตร์

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

References

ติน ปรัชญพฤทธิ์. (2532). โครงการการสำรวจและประเมินระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน การสรรหา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและโอกาสในการฝึกอบรม. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
พูนศักดิ์ไวสำรวจ. (2545). ประสิทธิภาพของการควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลปกครองในฝรั่งเศส.ใน หนังสืออาจาริยบูชารวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์, บรรณาธิการโดย สมคิด เลิศไพฑูรย์ .กรุงเทพมหานคร: สมาคมกฎหมาย มหาชนแห่งประเทศไทย.
ปณัฐชัย โป๊ะไธสง. (2551). หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. สารนิพนธ์การพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ประสม ขุมเพชร. (2555). ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต. กำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร.
ระพี แพ่งสภา. (2543). ปัญหาการบังคับคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลตำรวจโท จุตติ ธรรมมโนวานิ (ผู้ให้สัมภาษณ์). พันตำรวจโท หญิง อนันยา พลจันทร์ (ผู้สัมภาษณ์).
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556.
นายจุลสิงห์ วสันต์สิงห์ (ผู้ให้สัมภาษณ์). พันตำรวจโท หญิง อนันยา พลจันทร์ (ผู้สัมภาษณ์). ที่สมาคมศิษย์เก่าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557.
พลตำรวจโท ภัทรชัย หิรัญญะเวช (ผู้ให้สัมภาษณ์). พันตำรวจโท หญิง อนันยา พลจันทร์ (ผู้สัมภาษณ์). ที่บริษัทส่วนตัว. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557.
รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข (ผู้ให้สัมภาษณ์). พันตำรวจโท หญิง อนันยา พลจันทร์ (ผู้สัมภาษณ์).
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

Downloads

Published

2017-07-26

How to Cite

พลจันทร์ อ. (2017). ธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 1–9. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69126

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)