การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Authors

  • ศุภโ่ชค มณีมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Keywords:

Communication with in the Organization, Organization Cooperation, Efficiency Development

Abstract

The purpose of this research were to study 1) Investigate the communication within the Faculty of Humanities and Social Science (HUSO), Phranakorn Rajabhat University and 2) Evaluate the communication efficiency within HUSO. A quantitative approach is employed. 113 participants who participated in this study are HUSO faculty members. They are divided into four groups: the administrative board, the government officers (lecturers), the academic staff (lecturers), and the supporting staff.  A questionnaire, verified by means of validity and reliability, is utilized to obtain the data. The statistical analysis programs are namely, percentage, mean, and standard deviation (SD.)

The results were as follows: 1) Considering the communication within HUSO, Phranakorn Rajabhat University, it appears that a majority of the faculty members pay much attention to announcements informed by HUSO. Communication enables the faculty members receive the news or announcements revealed by HUSO and understand the faculty vision better. In addition, the communication creates the great and effective cooperation and collaboration among HUSO faculty members. They have their own responsibilities and work together in order to achieve the faculty goal. In accordance with the efficiency of HUSO, it appears that it is excellent, based on the three aspects: cooperation (X = 3.944), motivation (3.904), and the organization bond (3.904). As the overall, it is at 3.931. 2) Regarding the communication efficiency within HUSO, as the overall, all three aspects are at the medium level at 3.213: the faculty communication  (X = 3.213), information and communication channels (3.50), and recipients (3.097).  This may be due to the news or announcements informed by HUSO are not clear and the time is quite tight. The suggested recommendations from this study are revealed. First, the announcements should be clear and informed in advance with an appropriate duration of announcement. Next, the importance of information should be sequenced. Last, the information of the communication channels should be recommended.

References

เกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง. (2551). การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
จรัสโฉม ศริรัตน์. (2558). ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร: สำนักหอสมุดกลาง. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชมสุภัค ครุฑกะ. (2557). หลักการจัดการความรู้. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ฐิติพันธ์ รักใคร่. (2553). การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการประสานงานของ กรมควบคุมโรค. กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร: สาขาวิชาวิทยาการการจัดการ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ณรังษี จ้อยเจนสิทธุ์. (2550). ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการสื่อสารภายในองค์กรของสำนักงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ณรัฐ วัฒนพานิช. (2557). ความรู้ทั่วไปทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
บุญเลิศ เพ็งสุข. (2547). การศึกษาสภาพและปัญหาการสื่อสารภายในองค์กรของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยเทคนิค. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขตสถาบันการอาชีพศึกษาภาค 1. สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประยงค์ มีใจซื่อ. (2557). พฤติกรรมองค์การ. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ. (2554). ทฤษฎีการสื่อสาร. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สาขาบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยมหาสารคราม.
สุวัลยา โพธิ์พะเนาว์. (2552). การพัฒนาการสื่อสารในสำนักงานเขตการศึกษานครราชสีมา. เขต 2
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2556). การพูดเพื่อการสื่อสาร. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Berlo’s Model of Communication Retrieved from http://www.managementstudyguide.com/berlo-model-of-communication.htm
J.A. Bolarinwa. (2009). Organizational Communication for Organization Climate and Quality Service in Academic Libraries. Akungba-Akoko, Ondo State.
Organizational Communication, Communication for Governance & Accountability Program, Towards A New Agora.
People Pulse-Empowering Better Business Decisions, Organizational Communication Survey, Target Audience : All employees. Retrieved from www.peoplepulse.com.au

Downloads

Published

2017-08-08

How to Cite

มณีมัย ศ. (2017). การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 106–115. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/70136

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)