รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • สุนัส ฤกษ์สมโภชน์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

Keywords:

รูปแบบ, การบริหาร, การจัดการเรียน, การสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา, Model Administration, Study Management Thai Music Secondary School

Abstract

ความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดำเนินการวิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารการสัมภาษณ์เชิงลึกสนทนา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสนทนา ประเมินและแบบสอบถาม  ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศก์  ครูผู้สอนดนตรีไทย จำนวน 20 โรงเรียน วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ผู้ประเมินประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษา และในหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

            การวิจัยได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสอบถามผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนดนตรีไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

            ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 1 สร้างรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 2 เสนอรูปแบบต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์

            ผลการวิจัยรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

            1. การบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมด้านนโยบายของโรงเรียนด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ด้านคุณภาพครู อยู่ในระดับมากที่สุด  สำหรับด้านการส่งเสริมปัจจัยพื้นฐาน  ด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา อยู่ในระดับมากและปานกลาง

            2. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สรุปได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย สามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

References

ทัศไนย อายุเจริญ. (2535). สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
การประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). แผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น ป.4 - 5 ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551. เอกสารอัดสำเนา. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.
สมบัติ กระจ่างยุทธ์. (2542). การศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดนตรีในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรวรรณ ชมวัฒนา (2535). รำไทยในศตวรรษที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสิทร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

Published

2017-08-09

How to Cite

ฤกษ์สมโภชน์ ส. (2017). รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 196–203. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/77364

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)