ฟ้อนผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์

Authors

  • kittiya talisa วิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธ์ุ

Keywords:

Fon, Phuthai, kalasin

Abstract

The purposes of this research were to study: 1) Fon Phuthai history and configeration that cosisted with posture, music, clothes, and presentation style. 2) analyze the pattern  of Ban Phon, Ban Kok Kong, and Ban Phon Sawang’ s postures. The research methodology were collecting information from the related documents and researches, field survey method, local music and dance expert and professional’s  interview, personnel of Kalasin College of Dramatic Arts, and focus group disscussion for correcting the knowledges and information.

The findings revealed that1) Fon Phuthai in Kalasin was born from the belife and rite of Phuthai people in Yao worship that inherited from the forefather.  Fon Phuthai Ban Phon was occurred in 1978 on Her Majesty Queen Sirikit’ s Welcoming.  Fon Phuthai Ban Khok Kong was inherited from  Phuthai tempo’s ancestors.  Fon Phuthai Ban Phon Sawang was aggregrated of Ban Phon Sawang Cultural Conservation Group in 1991. Today, it remains a conservative postures traditional dance for the identity of Phuthai in Kalasin Fon Phuthai Ban Phon had 7 dance postures: 1) Tha Dern Phuthai 2) Tha Fon Khang 3) Tha Ying 4) Th Muan Hang 5) Tha Wong Doern 6) Tha Fon Chiang and 7) Tha Long.  Fon Phuthai Ban Khok Kong had 9 dance postures: 1) Tha Wai 2) Tha Wong Doern 3) Tha Dern 4) Tha Fon Khang 5) Tha Cheep 6) Tha Te 7) Tha Long 8) Tha Kom Ngai and 8) Tha Wai.  Fon Phuthai Ban Phon Sawang had  dance postures: 1) Tha Leela Sao Phuthai 2) Tha Bang Dad Suriya 3) Tha Sao Phuthai Yiam Ha Phu Bao 4) Tha Sao Phuthai Ngam Sa Nga 5) Tha Kreed Krai Rai Ram 6) Tha Yoong Ram Pan 7) Tha Sao Phuthai Long Len Nam 8) Tha Sao Phithai Wit Nam and 9) Tha Rob Kuang Ken Fai. 10) Tha Sao Phuthai Chom Dogmai.  Phuthai Pha Ya lyrics and music were the pattern music dances. dress with natives group of 2) structure harbour localities dances person Thai method of snaring a wild elephant house , mound house raises the price , method of snaring a wild elephant The Secretariat of the Senate house , analyse get 4 a kind , as follows 1) the harbour that copy the way of life and the behavior of 2) harbour persons that copy the behavior of 3) honor source harbour from 4) harbour ceremonials that copy the nature ,

References

ถวิล ทองสว่างรัตน์. (2530). ประวัติผู้ไทย และผู้ไทยเมืองเรณูนคร.124
พิไลลักษณ์ สานคำ. (2555). การศึกษาการลำผู้ไทย หมู่บ้านโพนสวาง ตำบลกุดสิมคุ้ม ใหม่อำเภอ
เขาวง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบันฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พีระพงศ์ เสนใส. (2554). ศิลปะการแสดงปริทัศน์. มหาสารคาม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.
ศิริวรรณ แก้วเพ็งกรอ. (2551).ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสืบสานและพัฒนารูปแบบการแสดง
ดนตรีของชาวผู้ไทย. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบันฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุภาพร คำยุธา. (256). การฟ้อนของชาวผู้ไท. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบันฑิต จุฬาลงกร
มหาวิทยาลัย.

Downloads

Published

2017-08-08

How to Cite

talisa, kittiya. (2017). ฟ้อนผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 329–337. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/79949

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)