การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Authors

  • ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Keywords:

Measurement and Evaluation of Learning Outcomes, Curriculum Development, Training Course

Abstract

The purposes of this research were to 1) construct and performance the efficiency of Training Course Curriculum in Measurement and Evaluation of Learning Outcomes for Professional Experience Training of Teacher Students from Faculty of Arts Education Bunditpatanasilpa Institute; 2) to compare the learning achievements of students Classical Dance Drama Courses and Music Courses; 3) to  compare the learning achievements of students between Classical Dance Drama Courses and Music Course; and 4) to study the satisfaction of students with Training Course Curriculum. The samples were used 119 Students from Faculty of Arts Education Bunditpatanasilpa Institute (Central) fourth-year during the second semester of academic year 2015. They were divided into 2 groups: Classical Dance Drama Courses of 64 students, and Music Courses of 55 students. The employed research instruments were, an achievement test and a questionnaire on student’s satisfaction with Training Course Curriculum. The statistics used to analyze data were the percentage, mean, standard deviation, t-test and the E1 / E2 efficiency index.

The results of the study were as follows:

  1. The efficiency of Training Course Curriculum were higher than the set criterion score 82.77/81.85. the overall mean was 80/80
  2. The posttest achievement of Classical Dance Drama Courses studentsLearning Department which in Measurement and Evaluation of Learning Outcomes was significantly higher than the pretest at 0.05 (t=37.11, Sig=0.00) and Music Courses students was significantly higher than the pretest at 0.05 (t=30.88, Sig=0.00).
  1. The learning achievements of students between Classical Dance Drama Courses and Music Course no significant differences (t=1.56, Sig=0.12).
  2. The students who learned in Measurement and Evaluation of Learning Outcomes were satisfied at the high level 4.27.

References

แขก มูลเดช. (2555). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวัดและการประเมินผลการ เรียนรู้. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. คณะศิลปศึกษา. (2555). หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555). (ม.ป.ท.)
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ภัทราวดี มากมี และ เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. (2556). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูง สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2559. จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal
ทวีป อภิสิทธิ์. (2553). เทคนิคการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรม. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไพบูลย์ อ่อนมั่ง และคณะ. (2557). โครงการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .
วิเชียร วงษ์ใหญ่. (2537). กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
สมคิด บางโม. (2553). เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.
สิรินธร สินจินดาวงศ์, วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล และณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม. (2556). การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูง สำหรับครูในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. ปีที่19 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2556.
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวาน กราฟฟิค จำกัด.
อมรา เขียวรักษา. (2558). การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เรื่องการประเมินผล การเรียนรู้ ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา. ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.
อรณิชชา ทศตา. (2558).การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ“สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน”. ครั้งที่ 2 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์.
Tyler, R. W. (1950). Basic Principles of Curriculum and Instruction, Syllabus for Education 360. Chicago: University of Chicago Press.

Downloads

Published

2017-08-08

How to Cite

เอี่ยมยี่สุ่น ป. (2017). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 210–219. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/84496

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)