การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการแบบเรียลไทม์ของบุคลากรในสายงานให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

Authors

  • ณรงค์ ศรีเกรียงทอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ธีระวัฒน์ จันทึก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

Key Performance Indicator, Motivation At Achievement, Beauty Advisor, Product Consultant

Abstract

This research was aimed to develop real-time motivation at achievement indicators of beauty advisor and product consultant in cosmetics Industry. This research was a mixed-method methodology by applying the qualitative method on studying the trending desired attributes on Focus Group with Sale and Marketing Manager, in the number of 12 persons as well as Tow Matrix to analyze the questionnaire structure and construct. In the second stage, applying the quantitative method by Confirmatory Factor Analysis (CFA) by collecting the samples from the 500 distributors with non probabilitymethods; quota and purposive sampling distributing the questionnaires nationwide and analyzed by using CFA and inferential statistics. And the research result is composed of 6 dimensions of management which can lead to application of Real-Time motivation at achievement indicators and its components of CoordinationControl, Leadership, Strategy and Organization Structure.

References

Andre Hatumn (2010). “Next Generation talent Management.”Talent management to survive turmoil: Palgrave
MacMillan
Angelo Kinicki and Brian Williams(2009) : “Management 3/e.”Harper 8 Row / canfield Press
C fred Miao, Kenneth R Evans,ShaomingZou (2007) “The role of Salesperson Motivation in sales control system –
Intrinsic and Extrinsic motivationrevisited.”ScienceDirect 60: 417-425
Charl Van Wyk. (2011).“Evaluating Motivational Levels of Employees In aContemporary South African Organization.”
David Parmenter (2015)“Key Performance Indicators.”Developing Implementing and Using winning KPIs; Willey
Euro monitor International (2015) “Beauty and Passport care In Thailand.” August 2015
Frederick Herzberg, Bernard Mausner, Barbara Bloch Snyderman. (2011). “The Motivation to Work.” (2nded.).
Transaction Publishers.ISBN1412815541, 9781412815543
Gary Hamel C.K.Prahalad (1994) :“Competing for the future.”Break through strategies for sizing control of Industry and
creating markets of Tomorrow Harvard and Business school press
Gerben Van Den Berg And Paul Pietersma
(2014) :“The 8 Steps to strategicSuccess.”: Unleashing the power of engagement
Michael Armstrong (1994) “Performance Management.Key Strategies and Practicalguidelines 1994.”Key Strategies
and Practical Guidelines MPG Books ,Badmin Cornwall
Nadia Ayub and ShaguftaRafif(2010).“The relationship between work motivationand job satisfaction.”Pakistan
Business Review, Vol.4 No.5.Paul Hersey and Kanneth H. Blanchard of Organization Behavior.“Utilizing Human Resources.”(New Jersey: Prentice-Hall Inc.,1977) :p.16

Downloads

Published

2017-07-26

How to Cite

ศรีเกรียงทอง ณ., จันทึก ธ., & ศิริวงศ์ พ. (2017). การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการแบบเรียลไทม์ของบุคลากรในสายงานให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 84–105. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/88901

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)