ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

Authors

  • เสวียน เจนเขว้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • ทองหล่อ วงษ์อินทร์

Keywords:

Job satisfaction, private school teacher Primary Educational

Abstract

               The objectives of this research were 1) to study the job satisfaction of private school teacher under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 4  2) to compare their job satisfaction by age and experience. The population were 744 private school teachers under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 4. The samples were 250 by applying Krejcie&Morgan table. They were selected by the stratified random sampling and simple random sampling technique. The instrument  was questionnaire with the reliability of 0.941. Data were analyzed by percentage, arithmetic mean, standard deviation, one way analysis of variance and Scheffe’ method.

                The results revealed that

  1. Job satisfaction of private school teacher under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 4 overall was rated at a high level. When considered in each aspect found maximum every aspects, The sides were satisfied with the maximum level orderly with work itself, responsibility, relationships with workmate. The sides with minimum satisfied was wages.
  2. There was no significant difference among the personnel with different ages on job satisfaction in overall. When considered in each aspect, it was found that there was significant difference in the aspects of work achievement and relationships with boss at the level .05, but there was no significant difference in the other aspects.
  3. There was a significant difference among the personnel with different experience on job satisfaction in overall. When considered in each aspect, it was found that there was significant difference in the aspects of recognition, progression, policy and administration, Supervision and wages at the level .05, but there was no significant difference in the other aspects.

References

กมลรัตน์ มีผดุง. (2550). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1. ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ชนมน สภานุชาต. (2548). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนราชินี. บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
ดนัย ประสูตร์แสงจันทร์. (2551). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกชนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
นเรศ ภูโคกสูง. (2541). การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
จำกัด (มหาชน). งานนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ประชุม รอดประเสริฐ. (2543). นโยบายและการวางแผนหลักการและทฤษฎี. พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์.
Cronbach, Lee J. (1990). Essentials of Psychology Testing. 5th ed. New York : Harper Collins
Publishers Inc.
Herzberg, Frederick, Mausner, Bernard and Snyderman, Block. (1959). The Motivation to
work. New York : John Wiley & Son.

Downloads

Published

2017-07-26

How to Cite

เจนเขว้า เ., & วงษ์อินทร์ ท. (2017). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 200–209. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/93920

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)