การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

Authors

  • ชัยชนะ ศรีมงคล รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

Keywords:

การบริหารจัดการ, ทรัพยากรมนุษย์, แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน, Administration, human resource, the Sustainable Administration Concept

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน และ 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก ประชากร คือ พนักงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร จำนวน 2,490 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,247 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน มีการส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมและไม่น่าสนใจเท่าที่ควร 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ควรส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต รวมทั้งใช้สื่อสังคม เช่น ไลน์ และควรกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ด้วย และ 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ควรนำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 ด้าน ไปปรับใช้เป็นแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 2) ด้านการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 3) ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม และทั่วถึง และ 4) ด้านการใช้เครือข่าย

Author Biography

ชัยชนะ ศรีมงคล, รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

รัฐประศาสนศาสตร์

References

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2552). การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ: การวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัด. กรุงเทพฯ: โฟร์เพซ.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2559). 50 แนวคิด ตัวชี้วัด ตัวแบบของการบริหารจัดการและการบริหารจัดการที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: โฟร์เพซ.

Downloads

Published

2017-08-09

How to Cite

ศรีมงคล ช. (2017). การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 114–120. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/95633

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)