ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Authors

  • อักษร สวัสดี 9 Phranakhon Rajabhat University, Chaeng Wattana rd., Anusawari sub-district, Bang Khen district, Bangkok 10220

Keywords:

wisdom, durian gardening, gardeners

Abstract

This research aims to 1) study the local wisdom of durian gardeners in Bang Krang sub-district, Nonthaburi province and 2) study the way to transfer the knowledge in durian gardening of gardeners in Bang Krang sub-district, Nonthaburi province. The interviewees included in the research consisted of two agricultural specialists and four experts in durian gardening in Bang Krang sub-district. The in-depth interview was employed to collect the data. The content data was used to analyze and the descriptive analysis results were presented.

The research results revealed:

  1. 1. The local wisdom of durian gardeners in Bang Krang sub-district has been inherited from ancient times.The strength of this area was that fertility of the mineral soil which has been suitable for durian gardening. Planting by lifting the groove about 80 centimeters high has been popular. The hole on the ditch was dug about 50 centimeters deep. Fertilizer was firstly put at the bottom of the hole. Next, durians that were nursed for about a year were put into the hole. Putting fertilizer, trimming branches and watering durian trees every two days were taken. For watering durian trees, watering vessels should be used to take the water from the bottom of the garden groove, filled with minerals from mud. Taking care should be done closely until fruit out.
  2. 2. The knowledge in durian gardening of gardeners in Bang Krang sub-district, Nonthaburi province was transferred as follows: 1) The learning center was founded for training, demonstrating, explaining and answering visitors’ questions, including the learning-exchanging among visitors from other areas and 2) The family members or local people were transferred individually by real-practicing; from the area preparing, planting, care-taking to harvesting crops. If having any doubts, inquiry can be presented directly at the practicing places and the further explanations were also suggested.

References

จามร พงษ์ไพบูลย์. (2550). วิจัยกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา “เพลงโหงฟาง” ของจังหวัดตราด. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชานนท์ วิสุทธิชานนท์. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา. สารนิพนธ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
เดอ ลาลูแบร์. (2510). จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม. แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร. พระนคร : ก้าวหน้า.
ทรงพล สมศรี. (2551). ทุเรียนไทยและการปรับปรุงพันธุ์ กรณีศึกษาพันธุ์จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 จันทบุรี 3. กรุงเทพฯ : สำนักผู้เชี่ยวชาญกรมวิชาการเกษตร.
วิยุทธ์ จำรัสพันธ์. (2535). ป่าชุมชน : การจัดการป่าชุมชน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ยศ สันติสมบัติ. (2542). ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2541). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, กำจัด รื่นเริงดี. (2553). การสำรวจและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวน จังหวัดระนอง. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
หิรัญ หิรัญประดิษฐ์. (2546). เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
----------. (2547). ทุเรียน. ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่ม 28, หน้า 99). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง.
อดิสรณ์ ฉิมน้อย. (2555). ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.duriannon.com. วันที่สืบค้นข้อมูล 2560, มกราคม 3.

Downloads

Published

2017-11-23

How to Cite

สวัสดี อ. (2017). ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 347–355. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/99958

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)