นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารศิลป์ปริทัศน์ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความในด้าน ทัศนศิลป์ การออกแบบ ศิลปะการแสดง และดุริยางคศิลป์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

กระบวนการพิจารณาบทความ

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อบทความ (double blinded) 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย

กำหนดออก

วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกำหนดการออกเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้

    ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)

    ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

โดยมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารศิลป์ปริทัศน์ ISSN 2286 - 9565

ค่าลงบทความ

บทความละ 3,000 บาท (กรณีไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงบทความทุกกรณี)