นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารศิลป์ปริทัศน์ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความในด้าน ทัศนศิลป์ การออกแบบ ศิลปะการแสดง และดุริยางคศิลป์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

กระบวนการพิจารณาบทความ

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ต่อบทความ (ตั้งแต่ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2565) (double blinded) 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก

วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกำหนดการออกเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้

    ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)

    ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

โดยมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารศิลป์ปริทัศน์ ISSN 2286 - 9565

ค่าลงบทความ (ชำระก่อนส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา)

1. อัตราสำหรับบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     อัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความภาษาไทย 3,000 บาทต่อบทความ

     อัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความภาษาไทย แบบด่วนพิเศษ 5,000 บาทต่อบทความ*

     อัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษ 5,000 บาทต่อบทความ

     อัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษ แบบด่วนพิเศษ 7,000 บาทต่อบทความ*

2.อัตราสำหรับบุคลากร ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    อัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ภายนอกบทความภาษาไทย 4,000 บาทต่อบทความ

    อัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์สำหรับบทความภาษาไทย แบบด่วนพิเศษ 6,000 บาทต่อบทความ*

    อัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษ 6,000 บาทต่อบทความ

    อัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษ แบบด่วนพิเศษ 8,000 บาทต่อบทความ*

(วารสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงบทความทุกกรณี)

*สำหรับการลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ แบบด่วนพิเศษ เริ่มนับวันดำเนินการหลังจากผู้แต่งนำบทความเข้าระบบออนไลน์ และ บทความผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ เรียบร้อยแล้ว

โดยนับระยะเวลาตามวันและเวลาราชการ