ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม                   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา                    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ              คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองบรรณาธิการบริหาร

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ                        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์                  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ  สิริวงษ์สุวรรณา          คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาล                                          คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     อาจารย์ ดร.ฟาริดา  วิรุฬหผล                                        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     

กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายใน)

    รองศาสตราจารย์สุภาวดี  โพธิเวชกุล                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    รองศาสตราจารย์เสาวภา  ไพทยวัฒน์                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์  พันธ์เทียน                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายนอก)

   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก                    เกษียณอายุราชการ

    ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ  เปรมานนท์                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                         

    ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์                            มหาวิทยาลัยมหิดล

    ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา  พันธุ์เจริญ                             เกษียณอายุราชการ

    ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี                                      เกษียณอายุราชการ

    ศาสตราจารย์เอกชาติ จันทร์อุไร                                   มหาวิทยาลัยศิลปากร

    รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ                     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

    รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์                     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

    รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

    รองศาสตราจารย์ ดร.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง                    เกษียณอายุราชการ

    รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช  สุดสังข์                                มหาวิทยาลัยนเรศวร          

    รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ                          มหาวิทยาลัยบูรพา

    รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์                          มหาวิทยาลัยนเรศวร

    รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  เกิดอรุณสุขศรี              มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ  จรัญยานนท์                  มหาวิทยาลัยมหิดล

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุญเสริม                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริดา มโนพิบูลย์                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ                           มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง                    มหาวิทยาลัยบูรพา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล                  มหาวิทยาลัยบูรพา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล ธีระวรัญญู                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ทิพยรัตน์                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา                      มหาวิทยาลัยทักษิณ

    อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  ทองคำสุก                                    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กองการจัดการ

    นางสาวเครือมาศ  ประทุมมาศ                              หัวหน้าสำนักงานคณบดี

    นางสาวปาริฉัตร์  จันทร์นวล                                 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

    นางสาววราภรณ์  ไชยพร                                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์

    นางสาวพัทธนันท์  กฤษณะกาฬ                           นักวิชาการศึกษา

    นางสาวภัทราภรณ์  สดแสงจันทร์                        นักประชาสัมพันธ์

    นางสาวจิรัตน์สิริ  จันทร์เพ็ญ                               นักวิชาการเงินและบัญชี

คณะกรรมการฝ่ายออกแบบรูปเล่ม

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ             รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

    นางสาวพัทธนันท์  กฤษณะกาฬ                           นักวิชาการศึกษา