ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช  เกิดวิชัย                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์           รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม                    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา               คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการบริหาร

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ  สิริวงษ์สุวรรณา

     อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาล     

     อาจารย์ ดร.ฟาริดา  วิรุฬหผล

กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายใน)

    รองศาสตราจารย์สุภาวดี  โพธิเวชกุล

    รองศาสตราจารย์เสาวภา  ไพทยวัฒน์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

    ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์  พันธ์เทียน

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์

กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายนอก)

    ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ  เปรมานนท์

    ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์             

    ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา  พันธุ์เจริญ

    ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี        

    รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภู่งามดี                

    รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ      

    รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์   

    รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ   

    รองศาสตราจารย์ ดร.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง  

    รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช  สุดสังข์                  

    ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  เกิดอรุณสุขศรี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ  จรัญยานนท์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราวรรณ แสงเพ็ชร์  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ เสนไสย   

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ

    อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  ทองคำสุก

กองการจัดการ

    นางสาวเครือมาศ  ประทุมมาศ                              หัวหน้าสำนักงานคณบดี

    นางสาวปาริฉัตร์  จันทร์นวล                                 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

    นางสาววราภรณ์  ไชยพร                                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์

    นางสาวพัทธนันท์  กฤษณะกาฬ                           นักวิชาการศึกษา

    นางสาวภัทราภรณ์  สดแสงจันทร์                        นักประชาสัมพันธ์

    นางสาวจิรัตน์สิริ  จันทร์เพ็ญ                               นักวิชาการเงินและบัญชี

คณะกรรมการฝ่ายออกแบบรูปเล่ม

    อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์                              รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม