คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสาร ศิลป์ปริทัศน์ (Online) ร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ "วารสารศิลป์ปริทัศน์" (Online) ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) โดยส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563