Return to Article Details การวิเคราะห์ผลกระทบล้นไหลเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยว ที่มีต่อการจ้างงานในประเทศไทย Download Download PDF