กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงในประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง 2007 (ฉบับที่ 188) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy