กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นวัตกรรมท้องถิ่นว่าด้วยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy