กองงบรรณาธิการ

บรรณาธิการ  
อาจารย์ ดร. วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร
กองบรรณาธิการ         
รองศาสตราจารย์ ดร. จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์
คุณอนัญญา แก้วมูลกิจ
คุณสุพรรวสา ชุมกลิ่น
กองบรรณาธิการภายนอก
รองศาสตราจารย์ ดร. เมชฌ เมธจิรนนท์          
       สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์         
       ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ ศรีสมถวิล          
       สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธนัย ประสานนาม                
       ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนพิศ เทียมทัน
       ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ รุ่นพระแสง
       ภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
       ทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์    
       ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์                    
       ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์