เปิดรับบทความตลอดทั้งปี โดยจะตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
- ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 
- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ของทุกปี