การดำเนินการตามยุทธศาสตร์“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”จากผู้นำสูงสุดมายังการดำเนินการของผู้นำในแต่ละมณฑลของจีน กรณีศึกษาการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมณฑลยูนนาน

Main Article Content

เจี้ยน กัว
ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล
เอกชัย ทวีปวรชัย

Abstract

ตั้งแต่รัฐบาลแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการประกาศยุทธศาสตร์
“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” หรือ “One Belt One Road”ขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา
ก็กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากทั้งจากภายในประเทศจีนเองและจาก
นานาประเทศ และกลายเป็นประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาในโลกปัจจุบันมากขึ้นทุกวัน “หนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง” เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ได้ผ่านการออกแบบและวางแผนการโดยผู้นำ
ทางการเมืองชั้นสูงสุดของจีน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างรอบคอบและ
สลับซับซ้อน จากข้อเสนอของบุคคลไปสู่ยุทธศาสตร์สำคัญระดับชาติในขณะเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ชาติ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ก็ได้รับการตอบรับในเชิงบวกและให้ความร่วมมือใน
การดำเนินงานในระดับปฏิบัติการอย่างดีจากหน่วยงานราชการท้องถิ่นของจีน โดยมณฑลยูน
นานที่มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ได้ให้การตอบรับและริเริ่มดำเนินนโยบายของมณฑลให้
เข้ากับยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของรัฐบาลกลางอย่างแข็งขัน การเข้าร่วม
ยุทธศาสตร์ชาตินี้ มณฑลยูนนานได้มีการสรุปประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินตาม
นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการ
ดำเนินงานให้มีความเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์แห่งชาตินี้
เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles