การวิเคราะห์เชิงสารวจทางสังคมด้านความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทยในปัจจุบัน ในสายตาของคนไทยภายใต้ นโยบาย"หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง"

Main Article Content

อี้ หลิน
เสี่ยวอี ถาน
ซีเจิ้น จาง

Abstract

ความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ความร่วมมือในภาพรวมของสองประเทศระหว่าง จีน-ไทย ได้มีความร่วมมือที่มีความสำเร็จเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ในระยะหลายปีนี้ตามที่ประเทศจีนได้มีการส่งเสริมโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ส่งผลให้มีคนไทยบางส่วนออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจเกิดความไม่พอใจในโครงการดังกล่าวจากประเทศจีน ที่อาจจะส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อประเทศไทย บทความนี้จึงเป็นรายงานการวิจัยที่มุ่งให้เห็นถึงความคิดเห็นของคนไทยในหลากหลายอาชีพที่มีต่อประเทศจีนและความสัมพันธ์ระหว่างจีนไทยในช่วงปัจจุบัน ที่ได้มีการวิเคราะห์ถึงที่มาของปัญหา และเสนอความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายของทั้งสองประเทศจีน-ไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

[1]新华网2013《李克强与英拉举行会谈时强调发挥中泰关系的示范和引领作用》.
http://news.xinhuanet.com/world/2013-10/12/c_125518343.htm。
[2]张锡镇 2016《中泰关系近况与泰国社会厌华情绪》载《东南亚研究》第3 期。
[3] 孔建勋,赵姝岚2013《大国在泰国的国家形象: 基于亚洲民主动态调查
的跨国比较》载《华侨大学学报( 哲学社会科学版) 》第2 期。
[4]T.Nelson& M.Carlson. 2012.“Charmed by China? Popular
Perceptions of Chinese Influence in Asia”,Japanese Journal
of Political Science, Vol. 13, No.4.
[5]翟 崑,王丽娜 2016《一带一路背景下的中国—东盟民心相通现状实证
研究》载 《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》11月。
[6]张锡镇2007《当前泰国人的中国观》载《东南亚研究》第6 期。
[7]吴杰伟2012《东南亚的中国文化消费》载《东南亚研究》第1期。
[8]吴杰伟2015《韩国流行文化在东南亚的传播分析》载《东南亚研究》第6期
[9]P.Busbarat 2016““Bamboo Swirling in the Wind”: Thailand’s
Foreign Policy Imbalance between China and the United States”,
Contemporary Southeast Asia, Vol. 38, No. 2
[10]人民网. 2015.《坚持亲、诚、惠、容的周边外交理念》
http://cpc.people.com.cn/xuexi/n/2015/0721/c397563-27338114.html
[11]Z.Yuan,J.Guo,&H.Zhu 2016“Confucius Institutes and the
limitations of China’s global cultural network”,
China Information, Vol. 30(3)