การศึกษาข้อผิดพลาดการเขียนอักษรจีนของผู้เรียนชาวไทย: กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Main Article Content

นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ

Abstract

บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาข้อผิดพลาดการเขียนอักษรจีนของนักศึกษาไทย ชั้นปี
ที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี จำนวน 22 คน และเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการเรียนการสอนด้าน
การเขียนอักษรจีน ข้อมูลที่ใช้มาจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาค ใน
รายวิชาภาษาจีนชั้นต้น 1 และรายวิชาภาษาจีนชั้นต้น 2 ปีการศึกษา 2557 (เดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2558) รวมถึงแบบสอบถาม จากนั้นวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยแบ่งข้อผิดพลาดในการเขียน
อักษรจีนเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อผิดพลาดในการเขียนอักษรจีนผิด และข้อผิดพลาดในการเขียนอักษร
จีนตัวอื่นมาแทนที่อักษรจีนที่ถูกต้อง
จากการศึกษาพบว่าการเขียนอักษรจีนผิดมีมากกว่าการเขียนอักษรจีนตัวอื่นมาแทนที่อักษรจีนที่
ถูกต้อง ด้านการเขียนอักษรจีนผิดพบข้อผิดพลาดด้านเส้นขีดมากที่สุด โดยเฉพาะรูปลักษณะเส้นขีด
ผิดพลาด ด้านส่วนประกอบพบข้อผิดพลาดด้านรูปลักษณะส่วนประกอบมากที่สุด ส่วนการเขียนอักษรจีน
ตัวอื่นมาแทนที่อักษรจีนที่ถูกต้องพบข้อผิดพลาดในการเขียนอักษรจีนที่มีรูปลักษณะคล้ายคลึงกันมา
แทนที่มากที่สุด
จากผลการศึกษายังพบว่าสาเหตุของข้อผิดพลาดเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ ภาษาเป้าหมาย และ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ความรู้ที่ผิดจากตำราเรียน และการถนัดเขียนด้วยมือซ้ายของผู้เรียน ส่วนแนวทาง
แก้ไขนอกจากเลือกใช้ตำราเรียนที่เหมาะสม ผู้สอนยังมีบทบาทอย่างมากต่อการลดข้อผิดพลาดในการ
เขียนอักษรจีนของผู้เรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles