การตอบรับวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ของผู้อ่านไทย

Main Article Content

ไพรินทร์ ศรีสินทร

Abstract

บทบาทของผู้อ่านไทยมีความสำคัญต่อการเผยแพร่วรรณกรรมจีนสมัยใหม่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในตัวบท ประสบการณ์ในการอ่าน การเสพวรรณศิลป์และตระหนักถึงคุณค่าในผลงานวรรณกรรมแต่ละชิ้น  บทความนี้จึงมุ่งใช้ทฤษฎี “สุนทรียศาสตร์แห่งการรับรู้” ของ Wolfgang  Iser และ  Robert Jauss  เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้อ่านไทยมีการเสพรับวรรณกรรมจีนสมัยใหม่อย่างไร  และเน้นการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับผลตอบรับของผู้อ่านไทยที่มีต่อวรรณกรรมจีนสมัยใหม่

 

泰国读者对中国现代文学的接受 

中国文学在泰传播与存在的关键,在于读者对作品的理解,读者的主观意识在阅读时吸取并接受作品中的精神食粮、美学和艺术修养中起着主导作用。本文将以伊瑟尔和尧斯的“接受理论”,解读泰国读者如何接受中国现代文学作品,并关注泰国读者是否认同所阅读的作品及所做出的种种反应。

  

The Reception of Modern Chinese Literature by Thai’s Readers


The influence of Modern Chinese literature in Thailand's depends on the value of the work itself and reader’s demand. The dissemination of  modern Chinese literature in Thailand is concerned with readers’ understanding. Subjective consciousness of the reader in reading progress played an important role in attention to the recipient in the artistic production and accomplishment reception. This article aimed to discuss how Thai’s people accept Chinese literary works by Wolfgang Iser and Jauss's" aesthetic reader response theory" approach. It also focused on the readers' interaction  with Chinese literary works. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles