การศึกษาเปรียบเทียบ เรื่อง มโนทัศน์พื้นที่ “บน” : กรณีศึกษา คำว่า “shàng” ในภาษาจีนแมนดาริน และ “บน” “เหนือ” “ขึ้น” ในภาษาไทย

Main Article Content

อรณิศา วิริยธนานนท์

Abstract

บทความนี้อ้างอิงและประมวลผลจากผลงานวิจัยในอดีต เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลการใช้ภาษาจริง ในด้านลักษณะทางไวยากรณ์ และอรรถศาสตร์ปริชานของมโนทัศน์พื้นที่ “บน” ในภาษาจีนแมนดารินและภาษาไทย เพื่ออธิบายคำบอกทิศทาง “shàng” ในภาษาจีนกับคำว่า “บน” “เหนือ” “ขึ้น” ในภาษาไทย จากนั้นเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างคำทั้ง 4 คำนี้ หวังว่าผลการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาอ้างอิง เพื่อใช้ในการสอนภาษาจีนและภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

 

汉泰表达方位概念“上” 的语法特征及认知语义特征对比初探——以“上”与“[bon33] 、[nįa24] 、[khįn41]”为例

本文以汉语方位词“上”和泰语相对应的词“[bon33] (บน) 、[nįa24] (เหนือ)、[khįn41] (ขึ้น) ”为研究对象。在前人的研究基础上进行梳理,并通过真实语料库进行分析。以语法特征、搭配结构及认知语义为重点,揭示汉语方位词“上”的认知特点;同时在与泰语表达“上”的静态关系的[bon33] (บน) 、[nįa24] (เหนือ)以及动态关系的[khįn41] (ขึ้น) 进行对比之后,找出泰语三个词之间的异同,并找出它们与汉语“上”的相似与差异,希望本文研究成果能为对泰汉语教学以及对汉泰语教学提供参考。

 

A Comparative Study on the Grammatical and Cognitive Semantic of Spatial Concepts “On” : A Case Study of the Prepositions Shang in Mandarin Chinese and [bon33], [nįa24] and [khįn41] in Thai

This article refers to and evaluates data from research in the past to form the basis for an analysis of language data in real usage. The study aspects include grammatical characteristics, structural analysis, the cognitive semantic of spatial concept “On” in Mandarin Chinese and Thai. The study explains the prepositions Shang in Mandarin Chinese and [bon33], [nįa24] and [kh įn41] in Thai and then compares the similarities and differences of these four words. Hopefully, the research results will be beneficial in teaching Mandarin Chinese and Thai to foreigners.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles