คุณค่าของสตรีในนวนิยายเรื่อง “ทัณฑ์ไม้จันทน์” ของมั่วเหยียน

Main Article Content

นัยน์พัศ อธิษฐ์พัส

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวละครเอกหญิงในนวนิยายของมั่วเหยียนเรื่อง “ทัณฑ์ไม้จันทน์” 《檀香刑》ในด้านคุณค่าของสตรี มั่วเหยียนแสดงให้เห็นว่าความหมายของสตรีในสังคมจารีตประกอบสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดปิตาธิปไตยแบบจีน ซึ่งผูกติดไว้กับผลประโยชน์ของผู้ชายในครอบครัว ยังผลให้ศักยภาพของสตรีถูกกักเก็บไว้ตอบสนองกลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม การปลดปล่อยสตรีจากกรงกรอบจารีตสู่ความเป็นอิสรภาพ เป็นหนทางที่จะนำสตรีสู่ความหมายใหม่ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวม และสร้างคุณค่าให้เกิดกับสตรีอย่างแท้จริง

 

莫言《檀香刑》中的中国女性价值

本文旨在研究莫言小说《檀香刑》中的女主角。从女性价值的角度来看,莫言展现了在中国封建社会父权制下,女性存在的意义紧连着男性的利益,女性的潜力因此被埋没以满足某特定群体。解放女性、任其自由飞翔才能实现女性的真正价值以及造福整个社会。

 

Chinese Women’s Value in the Novel “Sandalwood Death” by Mo Yan

This paper aims to study the female protagonist in the novel "Sandalwood Death ". From the perspective of the value of women, Mo Yan shows that under the feudal patriarchal system, female existence is closely connected with the male interest. The potential of women is hidden in order to satisfy some specific groups. The emancipation of women is needed, to allow women to fly freely in order to realize the true value of them as well as for the benefit of society as a whole.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles