การศึกษาการแปลคำ“到底”“ 原来” เป็นภาษาไทย : กรณีศึกษานิยาย ปู้ปู้จิงซินและฉบับแปลภาษาไทย

Main Article Content

อังศุธร จ้าวกวีพงศ์

Abstract

คำวิเศษณ์เสริมน้ำเสียง到底และ原来ถูกจัดให้เป็นคำเสริมน้ำเสียงคนละประเภท มีลักษณะทางวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ต่างกัน  กล่าวคือ到底โดยทั่วไปอยู่หลังประธานและ原来โดยทั่วไปอยู่หน้าประธาน และทั้งสองคำสื่อความรู้สึกผู้พูดต่างกัน กล่าวคือ  到底มักใช้ในการถามหาข้อสรุปที่แท้จริง / แสดงข้อสงสัยและ原来มักใช้แสดงความรู้สึกรับรู้เรื่องราวที่แท้จริง  แต่ทั้งสองคำสามารถแปลเป็นภาษาไทยว่า “ที่แท้” ได้เหมือนกัน  จากการศึกษาพบว่าในเชิงวัจนะปฏิบัติศาสตร์原来มีลักษณะการใช้และสื่อความรู้สึกผู้พูดได้สอดคล้องกับ “ที่แท้”  มากกว่า到底  ทั้งนี้ คำว่า “ที่แท้” ที่ปรากฏในนิยายไทยสามารถสื่อความหมายได้ทั้ง 到底และ原来 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทที่ไปปรากฏ

 

语气副词 “到底”和“原来” 的翻译研究:以《步步惊心》与其译本为研究材料

现代汉语中,语气副词 “到底”和“原来”的语法、语义及语用大有区别。众多学者将其划归不同小类。从形式上看,“到底” 通常居于主语后,而“原来” 通常居于主语前。二者表达的意义也完全不一样,“到底” 表示进一步追究,而“原来” 表示发现以前不知道的情况并含有恍然醒悟的意思,但二者却皆可译为  /thȋːthέː/。通过考察,我们发现在语用上,“原来”的基本功用与   /thȋːthέː/ 的更为相似。此外,泰语小说里      /thȋːthέː/  的语用功能恰好与“到底”和“原来”的语用功能相似,而其所表达的意义要靠上下文才能辨别。

 

A STUDY ON THE TRANSLATION “到底”“ 原来” INTO THAI : A CASE STUDY OF BU BU JING XIN AND ITS THAI TRANSLATION

The distinction between “Daodi” and “Yuanlai” is clear that they are not the same subclass of Modal adverbs. There is a contrast between their syntax, semantics and pragmatics. Usually, “Daodi” comes after the subject and is used to ask for the resolution in an interrogative sentence or is used to express the speakers’ doubt when it is used in a declarative sentence. “Yuanlai”, usually, comes before the subject and is used to express one’s feeling which suddenly realize what has happened. However, they can be translated as /thȋːthέː/ in Thai. The study indicates that “Yuanlai” is more similar to /thȋːthέː/ than “Daodi”. /thȋːthέː/ can express those of two meanings but the different expression based on the given context.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles