การศึกษาความแตกต่างของคำว่า“犬”และ“狗”

Main Article Content

ฮวางเหยี่ยนปิง -

Abstract

คำว่า“犬”และ“狗”ในภาษาจีนปัจจุบันยังคงคลุมเครืออยู่ สำหรับความหมายของตัวอักษรมีแนวโน้มเหมือนกัน แต่หากมองจากมุมของพัฒนาการตัวอักษรแล้ว เริ่มมีคำว่า“犬”ก่อน แล้วค่อยปรากฏคำว่า“狗”ทีหลัง ด้านกรอบความคิด ในหนังสือเอ๋อร์อญ่า《爾雅》คำว่า“犬”มีกรอบความคิดเล็ก ส่วนคำว่า“狗”เป็นคำแสดงตระกูลเป็นกรอบความคิดใหญ่ ในสมัยฮั่นตะวันออก ฉี่ว์เจิ้น ผู้เขียนหนังสือพจนานุกรมซัวเหวินเจี่ย  จื้อ《說文解字》กลับอธิบายความหมายของ“犬”และ“狗”แบบตรงกันข้าม สำหรับบทความฉบับนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามส่วน คือส่วนที่ศึกษาความเกี่ยวข้องกันของคำว่า“犬”และ“狗”อีกส่วนหนึ่งคือวิเคราะห์รูปแบบอักษร ความหมายของอักษรทั้งสองตัว ส่วนที่สามจะมองจากมุมของเอกสารโบราณเพื่อศึกษานัยของอักษรทั้งคู่ ทั้งนี้ก็เพื่อดูพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง

 

论“犬”“狗”二字之別

คำว่า“犬”และ“狗”ในภาษาจีนปัจจุบันยังคงคลุมเครืออยู่ สำหรับความหมายของตัวอักษรมีแนวโน้มเหมือนกัน แต่หากมองจากมุมของพัฒนาการตัวอักษรแล้ว เริ่มมีคำว่า“犬”ก่อน แล้วค่อยปรากฏคำว่า“狗”ทีหลัง ด้านกรอบความคิด ในหนังสือเอ๋อร์อญ่า《爾雅》คำว่า“犬”มีกรอบความคิดเล็ก ส่วนคำว่า“狗”เป็นคำแสดงตระกูลเป็นกรอบความคิดใหญ่ ในสมัยฮั่นตะวันออก ฉี่ว์เจิ้น ผู้เขียนหนังสือพจนานุกรมซัวเหวินเจี่ย  จื้อ《說文解字》กลับอธิบายความหมายของ“犬”และ“狗”แบบตรงกันข้าม สำหรับบทความฉบับนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามส่วน คือส่วนที่ศึกษาความเกี่ยวข้องกันของคำว่า“犬”และ“狗”อีกส่วนหนึ่งคือวิเคราะห์รูปแบบอักษร ความหมายของอักษรทั้งสองตัว ส่วนที่สามจะมองจากมุมของเอกสารโบราณเพื่อศึกษานัยของอักษรทั้งคู่ ทั้งนี้ก็เพื่อดูพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง

 

Study on the Different between“犬”and“狗”

在現代漢語中“犬”和“狗”的概念區別性模糊,文字上的意思又 趨向同義。但從文字發展史來看,是先有“犬”字,后有“狗”字。在概念上,《爾雅》《Er Ya》中,“犬”是作為小概念,“狗”是作為系屬的大概念。而東漢時期,許慎的《說文解字》(Xu Shen ' s interpretation of chinese characters) 對“犬”和“狗”的解釋卻與《爾雅》《Er Ya》  相反。整篇文章分為兩個部份,針對“犬”和“狗”字的關係探究:第二 部分部解析“犬”“狗”二字的字形、字義,務求徹底而精確;第三部分是從歷史文獻中看“犬”和“狗”的漢語涵義,從中掌握“犬”“狗”二字的歷史嬗變。

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles