การศึกษาการใช้ส่วนเสริมบอกทิศทางซ้อนในภาษาจีนของผู้เรียนใทยในระดับกลางและสูง

Main Article Content

อังศุธร จ้าวกวีพงศ์
หู ชิงกั๋ว

Abstract

บทความฉบับนี้ใช้การทำแบบสอบถาม เพื่อทดสอบความเข้าใจเรื่องส่วนเสริมบอกทิศทางซ้อนของผู้เรียนไทยในระดับกลางและสูง โดยจะชี้ให้เห็นถึงสาเหตุและประเภทของความผิดพลาดในการใช้ พร้อมทั้งเสนอกลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรม

 

中高级泰国学习者汉语复合趋向补语的习得考察

本文通过调查表的方式,试图了解泰国中高级学习者在现代汉语的复合趋向补语方面的习得情况,指出了泰国学习者的偏误类型与原因,提出了具体的教学策略。


The Acquisition Reserch of Chinese Compound Directional Complementby Thailand Senior Learners

The paper explores the acquisition of compound directional complement by Thailand senior learners through the questionnaire,indicates Thailand learner’s error types and reasons,and puts forward some teaching strategies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles